Проєктний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двох методологій. Книга 1

Автори

Під редакцією І.О. Лапкіна
Одеський національний морський університет
Під редакцією В.Ю. Смрковська
Одеський національний морський університет

Короткий опис

Шановний читач! В Ваших руках результати наукових досліджень колективу кафедри «Управління логістичними системами та проектами» Одеського національного морського університету.

Кафедра продовжує свої традиції наукової та викладацької діяльності, формування яких має безмаль півсторічну історію. Постійно працюючи у напрямку розвитку та збагачення методів управління відповідно вимогам сьогодення, увага авторів цієї монографії сконцентрована на двох сучасних методологіях менеджменту – проектному та логістичному.

В сучасних умовах господарювання посилюються процеси глобалізації, поглиблюються проблеми інтеграції як різних компаній, так і різних видів діяльності. Проектний менеджмент дозволяє шляхом застосування притаманних йому унікальних форм і методів справлятися з цими інтеграційними процесами та забезпечувати виконання проектів як найефективніше з огляду на обсяг, якість, часові, ресурсні та фінансові обмеження. Щодо логістичного менеджменту, його сучасне розуміння полягає в поєднанні логістики та менеджменту як комплексної локалізованої системи управління матеріальними та інформаційними потоками, системи нових ефективних відносин, що забезпечують бізнес-процеси підприємства необхідними ресурсами.

Структурно монографія складається з трьох розділів. В розділі «Сучасний інструментарій менеджменту на підприємствах морського транспорту» розглянуто методологічні підходи та методи менеджменту з урахуванням специфіки підприємств морського транспорту. В другому розділі - «Нові концепції проектного менеджменту» викладено авторські розробки забезпечення галузей знань та процесів управління проектами як на загальнотеоретичному рівні, так і відносно об’єктів прикладного спрямування. Розділ «Логістичний менеджмент та проекти» містить наукові результати як по обґрунтуванню та реалізації проектів створення логістичних систем, так і по застосуванню принципів логістики в межах окремих проектів з будь-яким змістом. 

Сподіваємось, що представлені матеріали зацікавлять науковців та викладачів, складуть підґрунтя для нових ідей та наукового пошуку аспірантів та студентів. Книга може буди корисною для спеціалістів з менеджменту в їх практичній діяльності.

Від колективу авторів,

завідувач кафедри, д.е.н., професор, І.О. Лапкіна.

Розділи

  • ГЛАВА 1. СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
    І.О. Лапкіна, Т.А. Ковтун, О.Б. Гіріна, М.О. Малаксіано, О.В. Меркт, Н.Р. Чирко, А.Ю. Коренєва
  • ГЛАВА 2. НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
    С.В. Руденко, І.О. Лапкіна, Т.А. Ковтун, А.В. Бондар, В.О. Андрієвська, Г.І. Брашовецька, М.А. Ветошнікова, Л.В. Дмитрієва, Л.А. Павловська, О.С. Петрова, Ю.Є. Прихно, К.Л. Семенчук
  • ГЛАВА 3. ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРОЕКТИ
    Т.А. Ковтун, А.В. Бондар, В.Ю. Смрковська, Т.Є. Миролюбова, Н.М. Піддубна, Т.М. Смокова, І.В. Ходікова

Посилання

ГЛАВА 1.

Бодровцева Н. Ю. Оценка конкурентоспособности морских портов с использованием метода «Анализ среды функционирования» [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.)/ Н.Ю.Бодровцева //СПб.: Свое издательство, 2017. — С. 208-213. — URL Электронный ресурс. – Режим доступу: https://moluch.ru/conf/econ/archive/263/13421/ (дата обращения: 31.12.2017)

Бодровцева Н.Ю. Систематизация факторов и показателей оценки конкурентоспособности морских портов.//Н.Ю.Бодровцева/ Транспортное дело России. Экономика. Управление. Транспорт. // М.: Изд-во «Морские вести России», 2017. № 2 (129). С. 105–109.

Давыденко А.А. Государственное управление конкурентоспособ-ностью региональных морских портовых комплексов: Автореф. дис. канд. экон. наук / А.А.Давыденко // ГМА им адм. С.О. Макарова. – Санкт-Петербург. – 2008. –37 с.

Кравченко П.В. Институциональные факторы оптимизации развития морских торговых портов Украины: дис. канд. экон. наук./ П.А.Кравченко // Ін-т проблем ринку та екон.екол. Досліджень. –Одеса. –2010. –236 с.

АП.Романов.Управление экономическим потенциалом организации: учебн. пособие/ А.П.Романов, Г.Г.Серебренников, В.М.Безуглая, О.В.Кириллина, М.К.Чердыкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,2012.- 78с. Электронный ресурс. – Режим доступу: http://uprkrizis.ru

Аренков И.А.,Селихова Я.Ю.,Гаврилова М.А.Конкурентный потенциал предприятия: модель и стратегия развития/ И.А.Аренков, Я.Ю.Селихова,М.А.Гаврилова//Проблемы современной экономики. – 2011.Электронный ресурс. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article

Магамадов А.Р. Методические аспекты проблемы обоснования выбора конкурентной стратеги портов/ А.Р.Магамадов // Вісник Одеського національного морського університету:Збірник наук.праць.–Вип.19–Одеса:ОНМУ. 2006. – С.156–170.

Меркт О.В. Методичні засади стратегії розвитку морських торговельних портів у конкурентному середовищі: Автореф. дис.канд. екон. наук / Олена Віталіївна Меркт // ОНМУ. – Київ-2002. –16 с.

Гіріна О.Б. Динамічна модель економічного потенціалу системи порт–ів. Збірник наукових праць/ Гіріна О.Б.// SWorld , вип. 5, 2017. – С.72–79.

Гирина О.Б. Методы определения и анализа пропускной способности портов бассейна: Автореф. дис. канд. экон. наук/ О.Б.Гирина //Одесский институт инженеров морского флота. – Одесса.1993. –20с.

Гіріна О.Б. Динамічна модель оцінки економічного потенціалу розвитку стивідорної компанії/ О.Б.Гіріна // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збірник наукових праць. – Випуск 40. – Одеса: ОНМУ,2015. – С.38–54.

Гіріна О.Б.Деякі підходи до вибору критеріїв оптимізації в задачі визначення та аналізу економічного потенціалу морських портів/ О.Б.Гіріна // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збірник наукових праць. – Випуск 2(55). – Одеса: ОНМУ. –2016. – С.37–50.

Зав’ялов П.С., Демідов В.Е. Формула успіху: маркетинг. – М.: Міжнародні відносини, 1991. – 415 с.

Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. –255 с.

Секерин В. Д. Маркетинг: Учебно-практическое пособие. М.: Бизнес-школа «Интер-Синтез», 1999. – 351 с.

Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия / Под редакцией Завьялова П. С. и Демидова В.Е. - М.: Внешторгиздат, 1990. – 151 с.

Фатхудинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: Инфра, 2000. – 311 с.

Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

Шатуха Е. В. Методические подходы к определению конкурентоспособности порта // Розвиток методів управління та господарювання на морському транспорті. Зб. наук. праць, - вип. 3. – Одеса: ОГМУ, - 1998, - С. 36 – 44.

Колодин А. Л. Ориентация портового менеджмента на современный маркетинг// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Зб. наук. праць, - вип. 7. – Одеса: ОГМУ, - 2000, - С. 96 – 102.

Колодин А. Динамика конкурентной среды на украинском стивидорном рынке // Судоходство. – 2000. - № 6. – С. 33-34.

Коркушко Н.Н., Левтеров А.А. Выбор стратегии и конкурентного преимущества дорожно-строительных организаций // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць, - вип. 2. – Харків: ХДАДТУ.- 1999. – С. 113 – 121.

Тищенко А. Н., Абрамова О. С. Оценка уровня конкурентного статуса дорожного предприятия // // Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр., вип. 2 – Харків, ХДАДТУ, 1999 – С. 106 – 108.

Селиванов А.И. Основы теории старения машин [Текст] / А.И. Селиванов. – М.: Машиностроение, 1971. – 408 с.

Консон А.С. Экономика ремонта машин [Текст] / А.С. Консон. – Л.: Машиностроение, 1970. – 216 с.

Шахов А.В. Проектно-ориентированное управление функционированием ремонтопригодных технических систем [Текст]: моногр. / А.В. Шахов, В.И. Чимшир. – Одеса: Феникс, 2006. – 238 с.

Ширяева Л.В. Методы и модели управления воспроизводством парков оборудования. Вероятностный поход [Текст]: моногр. / Л.В. Ширяева. – Одесса: Астропринт, 2008. – 256 с.

Корниец Т.Е. Методы оценки влияния ограниченной надежности перегрузочных машин на время обработки судна [Текст] / Т.Е. Корниец // Вестн. Одесского национального морского ун-та: сб. науч. тр. – 2007. – Вып. 22. С. 44 – 53.

Лапкина И.А. Оптимизация структуры парка портового оборудования, функционирующего в условиях неравномерной загрузки [Текст] / И.А. Лапкина, М.А. Малаксиано, Н.А. Малаксиано // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9, Вип. 183. С. 364 – 371.

Лапкина И.А. Моделирование и оптимизация системы доставки скоропортящихся грузов через одесский порт [Текст] / И А. Лапкина, Н.А. Малаксиано // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3, Вип. 177. С. 353 –365.

Малаксиано Н.А. О планировании оптимальных сроков ремонтов и замен сложного портового оборудования при неполностью определенном прогнозе уровня занятости [Текст] / Н.А. Малаксиано // Економічна кібернетика. – 2012. – № 4-6 (76-78). – С. 49 – 56.

Малаксиано Н.А. Использование многокритериальных оценок для уменьшения рисков при планировании ремонтов и замен сложного портового оборудования, функционирующего в условиях неполностью определенного грузопотока [Текст] / Н.А. Малаксиано // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: зб. наук. праць. ОНМУ. – 2013. – № 1 (20). – С. 7 – 27.

Малаксиано Н.А. Об оптимальных сроках ремонтов сложного портового оборудования [Текст] / Н.А. Малаксиано // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. – 2012. – Вип. 6(3). – С. 186 – 195.

Оксендаль Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения [Текст] / Б. Оксендаль. – М.: Мир, 2003. – 408 с.

Иванова Ж. В. Роль холдинговой компании и структура управления в ней. Иванова Жанна Васильевна, ТПУ, студент, Научный руководитель: Видяев Игорь Геннадьевич, доцент кафедры Менеджмента НИ ТПУ, кандидат экономических наук. http://sci-article.ru/stat.php?i=1402244163 18.10.2015

М. Евневич. Эффективность структуры управления холдингом. Опубликовано: журнал Top-Manager, октябрь 2004г. Режим доступа : http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000440. – Дата обращения: 18.10.2015г.

Веселова А. С. Стратегия и организационная структура многонациональной корпорации: теоретические и практические аспекты. Режим доступа : http://sibac.info/2009-07-01-10-21-16/9923- . – Дата обращения :19.10.2015г.

Gammeltoft P., Filatotchev I., Hobdari B. Emerging multinational companies and strategic fit: contingency framework and future research agenda// European Management Journal. — 2012. — № 30 (3). — P. 175—188.

Ansoff I.H. Strategies for diversification// Harvard Business Review. 1957 — P. 113—124.

Chandler A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. MIT Press: Cambridge, MA, 1962. — 463 p.

Wrigley L. Divisional Autonomy and Diversification. Boston: Harvard Business School, 1970

Rumelt R.P. Strategy, Structure, and Economic Performance. Boston: Harvard Business School Press, 1974 — 235 p.

Franko L.G. The Move Towards Multidivisional Structure in European Organizations// Administrative Science Quarterly. — 1974. — № 19 (4). — P. 493—506.

Stopford J.M., Wells L.T. Managing the Multinational Enterprise: Organization of the Firm and Ownership of the Subsidiaries. NY: Basic Books, 1972 — 223 p.

Qui J.X.J., Donaldson L. Stopford and Wells were Right! MNC Matrix Structures Do Fit a “High-High” Strategy// Management International Review. — 2012. — № 52. — P. 671—689.

Egelhoff W.G. Strategy and Structure in Multinational Corporations: An Information Processing Approach// Administrative Science Quarterly. — 1982. — № 27. — P. 435—58

Bartlett C.A., Ghoshal S. Managing Across Borders: The Transnational Solution. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1989. — 391 р.

Щербина Г. Ф. Методы управления жизненным циклом строительного холдинга // Вопросы экономики и права. 2001. №3. С. 140-150.

Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. М., 2010. – 500 с.

Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. – 574 с.

Шаповал М.І. Менеджмент якості. Підручник. – К.: Т-во „Знання”, 2003.- 475 с.

Фомичев С.К. и др. Основы управления качеством.: Учеб. Пособие / А.А. Старостина, С.К. Фомичев, Н.И. Скрябина - К.: МАУП, 2000.- 196с.

Управление качеством: Учебник для ВУЗов/ С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др.; под ред С.Д. Ильенковой. – М; ЮНИТИ, 2000.- 199 с.

Гиссин В.И. Управление качеством продукции : Учебн. Пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2000 - 256с.

http://www.iso.ch/ - сайт ISO міжнародної організації по стандартізації

ГЛАВА 2.

Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография// Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: «Саммит-Книга», - 2012. – 272 с.

Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

Морозов В.В. Основи закупівель, товарів, робіт та послуг в проектах / В.В. Морозов. – К.: Таксон, 2003. – 744 с.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). – Пятое издание [Текст] - Project Management Institute, Inc., 2013. – 586 с.

Тернер Дж. Родни. Руководство по проектно-ориентированному управлению / Дж. Родни Тернер; [пер. с англ.] / Под общ. ред. В.И. Воропаева. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

Управление проектами [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников. 6-е издание. – Москва: Омега-Л, 2010. – 960 с.

Кононенко І.В. Розробка проектів, планів та програм розвитку соціально-економічних систем : навч. посіб. / І.В. Кононенко, О.В. Ємельянова, О.І. Чайкова; за ред. проф. І.В. Кононенка. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 336 с.

A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation, / Representative Author S. Ohara, published by Project Management Association of Japan: 2005. – 87 p.

Лапкина И.А. Использование лизинга для ресурсного обеспечения проектов / И.А. Лапкина, А.В. Бондарь // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - № 1/3 (43). – 2010. – С.19 – 21.

Лапкина И.А. Индикатор сбалансированности ценности лизинговых проектов / И.А. Лапкина, А.В. Бондарь // Восточно-европейский журнал передових технологий. - №1/12.- 2012. - С.6-9.

Прихно Ю.Е. Реализация стратегии развития судоходной компании / Ю.Е. Прихно // Управління розвитком складних систем. – Київ, 2012. - № 12. – С. 75-79.

Павловская Л.А. О необходимости применения мультипроектного управления развитием судоходных компаний / Л.А. Павловская, Ю.Е. Прихно // Восточно-европейский журнал передовых технологий. –№1/11(55). - 2012. - С. 33-35.

Лапкіна І.О. Алгоритм определения индикатора сбалансированности ценности лизинговых проектов. / І.О. Лапкіна, А.В. Бондар. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №52415 від 04.12.2013.

Lapkina І. Multiproject management of shipping companies / I. Lapkina, Y. Prykhno. // PM Word Jornal III, Issue 10, 2014. http://pmworldjournal.net/article/15973/

Lapkina І. Development of shipping companies by means of multiprojects / I. Lapkina, Y. Prykhno. // Journal of Shanghai Maritime University: Mar. 2014. - Vol. 35, No.1. – P.7-11.

Лапкіна І. О., Види ресурсів та їх залучення до проекту / І.О. Лапкіна, Г.І. Брашовецька // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 3 (51). – Луганськ, 2014. – C.97-104.

Лапкіна І.О. Підходи до планування ресурсів проекту / І.О. Лапкіна, А.В. Бондар // Тези доповідей ХІІ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Компетентносте управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення. Київ 22-23 травня 2015 р. – Київ: КНУБА, 2015. - С. 152–153.

Лапкина И.А. Ресурсы логистической системы / И.А. Лапкина, Н.Н. Поддубная // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля: Науковий журнал. – 2015. - №2(219).- С. 69 – 72.

Лапкина И.А. К вопросу о составе ресурсов логистической системы. / И.А. Лапкина, Н.Н. Поддубная // VI-я міжнародна наукова-практична конференція «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики». Україна, Сєвєродонецьк – Кременчук 4-7 травня 2015 р. – С. 64-66.

Лапкіна І.О. Концепція побудови перспективних систем управління ресурсами. / І.О. Лапкіна, Д.Д. Крилов // XIII Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами у розвитку суспільства", 13-14 травня 2016 року - Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2016 р. – С. 132.

Lapkina І. Multi-project management in companies` development (an example of shipping companies. / I. Lapkina, Y. Prykhno // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №63923 від 05.02.2016.

Лапкіна І.О. Види ресурсів та їх використання в проектах. / І.О. Лапкіна, Г.І. Брашовецька // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №64731 від 01.04.2016.

Керівництво з питань Проектного Менеджменту. – К.: УКРНЕТ, 2000. – 198 с.

Проектный анализ: теоретические основы оценки проектов на морском транспорте: учеб. пособие / И.А. Лапкина, Л.А. Павловская, Т.В. Болдырева, Т.Н. Шутенко; под общ. ред. И.А. Лапкиной. - Одесса: Феникс, 2008. – 416 с.

Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под. ред. проф. М. Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с.

Печкуров Е.М. Лизинг как форма инвестиционной деятельности в торговом судоходстве / Е.М. Печкуров. // Деловое приложение к журналу «Судоходство». – 1995.- №11-12.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: МП «Интем ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.

Морозова И.В. Моделирование принятия решений в управлении техническим развитием судоходного предприятия: моногр. / И.В. Морозова, Одесса: ОКФА: ОГМУ, 1997. – 148 С.

Лапкина И.А. Моделирование принятия решений в системе управления судоходной компанией моногр. / И.А. Лапкина. Одесса: изд ОГМУ, 1997. – 197 с.

Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний: моногр. / В.В. Жихарева, Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 480 с.

Морозова И.В. Лизинговые проекты: понятие, участники, классификационные признаки / И.В. Морозова, И.А. Лапкина, А.В. Бондарь // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - № 2(34). – С. 89 – 99.

Лапкина И.А. Использование лизинга для ресурсного обеспечения проектов / И.А. Лапкина, А.В. Бондарь // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2010. - № 1/3 (43). – С. 19 – 21.

Хаммер М.,Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. Пер. с англ.- СПб.: Издательство С.- Петербургского университета, 1999. С. 138 –151.

Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. С. 340.

Davenport T. H. Process innovation: reengineering work through information technology. - Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1993. - 337 с..

Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов/Пер. с англ. под ред. Н. Д.Эриашвили. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 224 с.

Абдикеев Н. М., Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс MBA, М.: ИНФРА-М, 2005г. - 578 с.

Фомин Я.А. "Диагностика кризисного состояния предприятия". -- М.: "ЮНИТИ", 2008.

Рубцов С.В. Уточнение понятия «бизнес-процесс» / С.В. Рубцов// Менеджмент в России и за рубежом. - №6. - 2001.

Табачникас Б.И. Концепции реинжиниринга и управление бизнес-процессами/ Проблемы экономики// www. m-economy.ru.

Лапкина И.А. Проектный анализ. Теоретические основы оценки проектов на морском транспорте : учеб. пособие / И. А. Лапкина, Л. А. Павловская, Т. В. Болдырева, Т. Н. Шутенко. - О. : Одес. нац. мор. ун-т, 2008. - 315 c. - Библиогр.: 89 назв. - рус.

Ковтун Т.А. Методический подход к принятию управленческих решений по инициализации продуктов проекта транспортного предприятия Збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва». – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 145–157.

Баринов В.А. Антикризисное управление Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ). - М.: ФБК-ПРЕСС, 2005. - 488 с.

Льюнг Л. Ідентифікація систем. Теорія для користувача [Текст]М.: Наука, 1991. – 432 с.

Керівництво до Своду знань з управління проектами. П’яте видання (Керівництво PMBOK@)/ Амеріканський національний стандарт, 2013. – 614с.

Лапкіна І.О. Використання лізингу для ресурсного забезпечення проектів / І.О. Лапкіна, А.В. Бондар // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків, 2010. - №1/3 (43). Лапкіна І.О. Види ресурсів та їх використання в проектах / І.О. Лапкіна, А.І. Брашовецька // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць. Луганськ:СНУ ім.. В. Даля, 2014. № 3(51). –Луганськ, 2014. - С. 97-104.

Бутковський А.Г. Методи управління системами з розподільними параметрами [Текст] / А.Г Бутковський. – М.: Наука, 1975. – 568с.

Кубишкін В.А. Рухоме управління в системах з розподільними параметрами [Текст] Кубишкін В.А., Фетягіна В.І. – М.: СИНТЕГ, 2005. – 232с.

ICB-IPMA ICB-IPMA Competence Baseline Version 3.0. 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pma-india.org/Download/ICB_V.3.0.pdf

PM GUIDE 01 Selecting a project management methodology [Електронний ресурс] / Enterprise Solutions. – Victorian Government Cio Council, 2014. –Режим доступу: http://www.enterprisesolutions.vic.gov.au/wp-content/uploads/2014/07/ PM-GUIDE-01-Project-management-methodology-selection-guideline.pdf

Аньшин В.М. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности [Текст] / В.М. Аньшин, И.В. Демкин, И.М. Никонов, И.Н. Царьков – М. : МАТИ. – 2007. – 117 с.

Андриевская В. А. Проектный потенциал в системе потенциалов стивидорной компании / В. А. Андриевская // Управління розвитком складних систем. - 2014. - Вип. 18. - С. 17-24.

Андриевская В.А. Использование проектного потенциала в процессах управления проектами развития стивидорных компаний // Вісник НТУ «ХПІ» Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. - №1 (1110). С.154-159.

Павловская Л.А. Современное состояние проектной деятельности стивидорных компаний Украины / Л.А. Павловская, В.А. Андриевская //Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2013. - 1/10(61) ч.1.. С.34-37.

Павловская Л.А. Оценка проектного потенциала стивидорной компании / Л.А. Павловская, В.А. Андриевская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2014. - №3(70).- С.49-54.

Руденко С.В. Разработка концепции отбора проектов и ее формализация в условиях отсутствия полноты информации/ С.В.Руденко, В.А.Андриевская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2016. - №.1- С

Фунтов В. Н. Управление проектами развития фирмы: теория и практика / В. Н. Фунтов. – СПб. : Питер, 2009. – 496 с.

Хелдман К. Профессиональное управление проектом / К. Хелдман; [пер. с англ. М. Голицына, И. Степнов]. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 520 с.

Фунтов В. Н. Развитие компании и проекты развития / В. Н. Фунтов // Экономика и управление: Сб. науч. раб. – СПб:, 2010. - № 10(71). – с. 112-116.

Семенчук Е. Л. Процессы управления проектами развития судоходных компаний : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Е. Л. Семенчук. – Одесса : ОКФА, 2006. – 24 с.

Семенчук Е. Л. Проекты развития судоходных компаний / Е. Л. Семенчук // Тези доповідей міжнародної конференції «Управління проектами в умовах глобалізації знань». – К. : КНУБА, 2006. – с. 133-135

Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление программами развития быстрорастущих компаний. Управленческий консультант./ С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева. – К.: Супремум, 2006. – 84-114

Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Модели и методы стратегического развития организаций от «видения» к реальности // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. - №4, с. 5-12.

Lapkina I.O. Development of shipping companies by means of multiprojects / I.O. Lapkina, Y.E. Prykhno. // Journal of Shanghai Maritime University. – 2014. - #1. – P. 7-11.

Lapkina I.O. Multiproject management in companies’ development (on example of shipping companies) [Електронний ресурс] / I.O. Lapkina, Y.E. Prykhno // Project Management World Journal. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://pmworldjournal.net/article/15973/.

Лапкина И.А. Моделирование принятия решений в управлении работой флота судоходной компании. - Одесса: ОГМУ, 1996. - 203 с.

Лапкина И.А., Болдырева Т.В. Анализ эффективности инвестиционного проекта судоходной компании в условиях риска // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Збірник наукових праць. Випуск 1. Одеса: ОДМУ, 2002. - С. 28 – 42.

Лапкина И. А., Семенчук Е. Л. Особенности принятия решений на фазах жизненного цикла проекта развития судоходного предприятия // Вісник Одеського національного морського університету: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Одеса: ОНМУ, 2005. – С. 110 – 123.

Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.

Лапкина И. А. Стратегии диверсификации деятельности судоходных компаний / И. А. Лапкина, М. А. Ветошникова // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Збірн. наук. праць. – 2007. – № 12. – С. 192–203.

Лапкина И.А. Выбор оптимального направления диверсификации судоходной компании /Лапкина И.А., Ветошникова М.А. // Вестник Одесского національного морского университета: Сборник научних трудов. – Одесса: ОНМУ, 2010. - Вип.31 – С.149-159.

Лапкіна І.О. Види ресурсів та їх залучення до проекту / І.О. Лапкіна, Г.І. Брашовецька // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 3 (51). – Луганськ, 2014. – C.97-104.

Лапкіна І.О. Ресурсно-орієнтований підхід в методології управління проектами / Основні результати наукової діяльності Південного наукового центру: Зб. наук. праць. - Одеса: ОНМУ, 2017. - С.79-95.

Царьков И.Н. Применение теории нечетких множеств к задаче формирования портфеля проектов/ Царьков И.Н., Никонов И.М., Аньшин В.М.// Проблемі анализа риска. – 2008. - Том.5, №3. – С. 8-21.

Борискова Л.А. Совершенствованиемеханизмапредварительногоотбораинновационныхпроектов / Борискова Л.А., Глебова О.В. // Журнал «Управление проектами» №3(16), 2009 г., - с.44-51.

Метод анализа иерархий. [Електронний ресурс]Режим доступу:www.Wikipedia.org/Метод анализаиерархий

Аналитическая иерархическая процедура Саати. [Електронний ресурс]- Режим доступу: www.gorskiy.ru/Articles/Dmss/AHP/htl

ГЛАВА 3.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). – Пятое издание [Текст] - ProjectManagementInstitute, Inc., 2013. – 586 с.

https://pmi-ireland.org/files/24/.../PMBOK-6-Updates-v6.pdf

Лапкіна І.О. Ресурсно-орієнтований підхід в методології управління проектами / Основні результати наукової діяльності Південного наукового центру: Зб. наук. праць. - Одеса: ОНМУ, 2017. - С.79-95.

Лапкіна І. О. Види ресурсів та їх залучення до проекту/І.О. Лапкіна, Г.І. Брашовецька//Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 3 (51). – Луганськ, 2014. – C.97-104.

Лапкіна І.О. Підходи до планування ресурсів проекту /І.О. Лапкіна, А.В. Бондар// Тези доповідей ХІІ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Компетентносте управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення. Київ 22-23 травня 2015 р. – Київ: КНУБА, 2015. - С. 152–153.

Лапкіна І.О. Концепція побудови перспективних систем управління ресурсами. / І.О. Лапкіна, Д.Д. Крилов // XIII Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами у розвитку суспільства", 13-14 травня 2016 року - Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2016 р. – С. 132.

Мазур И.И.Управление проектами/ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. Справочное пособие/ Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 2001. - 875 с.

Мазур И.И., Управление проектами/ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. /Под общ. ред. И.И. Мазура. – 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2004. – 664.

Керівництво з питань Проектного Менеджменту (КерівництвоРМВоК). – Інститут проектного менеджменту, комітет з питаньстандартів - 1999. – 197 с.

Мазур И.И. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», –2001. – 574 с.

Логистика: Учеб. пособие / Под ред. проф. Б. А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2002. – 220 с.

Ляшенко Н.И. Обоснование подхода к опредлениию логистической системы [Текст] / Н.И. Ляшенко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб.наук.праць. - Одеса: ОНМУ, 2005. - Випуск. 23. - С.151-158.

Лапкина И.А., Поддубная Н.Н. Ресурсы логистической системы [Текст] / И.А. Лапкина, Н.Н Поддубная // Весник CНУ им. В.Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. - № 2 (219). – С.69-72.

Т.Ф. Ефремова. Словарь иностранных слов. [Электронный ресурс]: Продукт – Режим доступа: http:// http://www.classes.ru/all-russian/dictionary-foreign-term-1664.htm.

Международный стандарт ISO 8402:1994. Управление качеством и обеспечение качества: Словарь. [Электронный ресурс]: Продукция – Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/gost/2/ISO_840294_Upravlenie_kachestv.html.

Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь [Текст]: словарь / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, А.А. Ратновский. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 640 с.

Челенков А.П. Маркетинг услуг: продукт [Текст] / А.П. Челенков // Маркетинг. – 1997. – № 6. – С. 115-120.

Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами [Текст]: Монография. / С.Д.Бушуев, Н.С.Бушуева, И.А. Бабаев, В.Б. Яковенко, Е.В. Гриша, С.В. Дзюба, А.С. Войтенко. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fifth Edition/ Project Management Institute. 2013. 589.

И.А. Лапкина. Проектный анализ. Теоретические основы оценки проектов на морском транспорте [Текст]: учеб. пособие / И. А. Лапкина, Л. А. Павловская, Т. В. Болдырева, Т. Н. Шутенко. - О.: ФЕНІКС, 2008. - 416 c.

Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Механизмы формирования ценности в деятельности проектно-управляемых организаций [Текст] / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий: Зб.наук.праць. - Одеса: ОНМУ, 2010. - №2(43), Том 1. - С.4-9.

Пак В. Д. Нужина Н. И. Что такое проект? Определение и признаки [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-proekt-opredelenie-i-priznaki.

Верба В.А. Проектний аналіз [Текст]: Підручник. / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

В.В. Щербаков: Основы логистики [Текст]: Учебник для ВУЗов / В.В. Щербаков, – Питер, 2009. – 251 с.

Тернер Дж. Родин. Руководство по проектно-ориентированному управлению [Текст] / Пер. с англ. Под общей ред. В.И. Воропаева. – М: Издательский дом Гребенникова, 2007, - 552 с.

Лычковская И.П., Карнаухов С.Б. Логистика массового производства на заказ [Текст] /:И.П. Лычковская // Российское предпринимательство. — 2005. — № 12 (72). — c. 82-88.

Morris, Peter W. G., Pinto, Jeffrey K., Soderlund, Jonas.(2010). Oxford Handbooks in Dusiness and Management. GB, 572.

Brown, Mark. (2012).Project Management in a Week. Hodder&Stoughton, 124.

J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley, Jr.(1992). The management of business logistics. 5-th edition, West Publishing Company, St. Paul, New York, los Angeles, San Francisco, 580.

Руденко С.В., Ковтун Т.А. Проектный подход к управлению логистическими системами / Тези доповыдей ХІІІ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», м.Київ, 13-14 травня 2016р. – С. 217-219.

Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специализированных учебных заведений. – 2-е изд. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг». 1999. – с. 228с.

Ковтун Т.А., Смокова Т.Н. Управление интеграционными рисками в проектах мультимодальных комплексов //Вісник Національного технічного університету «ХПІ», №2 (1174), 2016. – С. 26-30.

Мамчин М. М. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. М. Мамчин, О. А. Русановська // Вісник Національного уні-верситету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та під-приємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розит-ку». – 2011. – No720. – С. 45 – 51. – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2011_720/07.pdf

Ровенских М. В. Управление рисками логистической системы промышленного предприятия: дис... кандидата экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: логистика» / М. В. Ровенских. – Санкт-Петербург, 2008. – 261с.

Fuchs H., Wohinz J. W. Risk management in logistics systems [Електронний ресурс] / H. Fuchs, J. W. Wohinz // Advances in Production Engineering & Management. 2009. – Volume 4. Number 4. – P. 233–242.– Режим доступу: http://maja.uni-mb.si/files/APEM/APEM4-4_233-242.pdf

Плетнева Н. Г. Теория и методология управления логистическими системами в условиях неопределенности: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: логистика» / Н. Г. Плетнева. – Санкт-Петербург, 2008. – 37с.

Вітлінський В.В., Скіцько В.І. Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства // Проблеми економіки. №4, 2013. – С. 246-251.

«PMBOK. Руководство к Своду знаний по управлению проектами», 3-е изд., PMI, 2004.

Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред.. Л.В. Ноздріної. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.

Болдырева Т. В. Методика оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом ситуаций риска / Т. В. Болдырева, Т. А. Ковтун // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем : збірн. наук. праць. – 2003. – № 6. – С. 237–255.

Королькова Е. М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками : учебное пособие для студентов экономических специальностей / Е.М. Королькова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 160 с.

Кошелевский И. С. Обзор методов управления проектными рисками [Текст] / И. С. Кошелевский // Проблемы современной экономики: материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 164-166.

Фохл Г.-Х., Хауслер П. Организация логистики в региональных производственных сетях//Логинфо.- 2001.-№3.-С.22-23.

Катаев А.В. Анализ особенностей организации и управления виртуальными предприятиями//www.aup.ru/articles/

Владимирова И.Г. Компании будущего: организационный аспект//Менеджмент в России и за рубежом.- 1999.-№2.-С11-13.

Антонов В.Г. Эволюция организационных структур//Менеджмент в России и за рубежом.- 2000.-№1.-С.15-17.

Райсс М. Границы “безграничных” предприятий: перспективы сетевых организаций//Проблемы теории и практики управления.-1997.-№1.-С.18-22.

Клот М., Кун А. Стратегии будущего и движущие силы перемен в логистике//Логинфо.- 2001.-№2.-С.20-24.

Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур// Проблемы теории и практики управления.- 1997.-№3.-С.12-16.

Штюрм Й. Р., Янг М. Значение новых сетеобразных организационно-управленческих форм для динамизации предприятий// Проблемы теории и практики управления.- 2001.-№6.-С.13-17.

Дмитров В.И. CALS, как основа проектирования виртуальных предприятий//Автоматизация проектирования.- 1997.-№5.-С.8-11.

Богданов, В. В. Управління проектами. Корпоративна система — крок за кроком. — М. : Манн, Іванов і Фербер, 2012. — 248 с.

Сайт компанії «PM City» [Електронний ресурс] / URL: http://www.pmcity.ru/consulting/corporate/

Воевудский Е.Н. Экономико-математические методы и модели в управлении морским транспортом / Е.Н. Воевудский, Н.А. Коневцева, Г.С. Махуренко, И.П.Тарасова. − М.: Транспорт, 1988. – 384 с.

Andrianov A. The full Monge problem solution based on the linear programming (LP) // Proceedings of the 8th Congress of the International Society for Analysis, its Applications, and Computation (22–27 August 2011) V.3. – M.: Peoples’ Friendship University of Russia, 2012. – P.94–101.

Канторович Л. В. Математико-экономические работы / Л. В. Канторович. — Новосибирск: Наука, 2011. — 760 с. — (Избранные труды).

Андрианов А.Л. Джордж Б.Данциг и история линейного программирования (ЛП) в США // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2011. – М.: «Янус-К», 2011. – С.315–318.

Таха Хемди А. Введение в исследование операций /А. Таха Хемди. − М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. − 912 c.

Моделирование производственно-инвестиционной деятельности фирмы: «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия

для студентов высших учебных заведений. Под редакцией профессора Г.В. Виноградова. – М.: UNITY, 2002. – 320 с.

Berzina, Istranikova, The way of solving two-stage transportation problems, Mathematical Methods in Economics 1999, 39 – 44.

Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман. − М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1999. − 407 с.

Лунгу К.Н. Линейное программирование. Руководство к решению задач/ К.Н. Лунгу. М.: ФИЗМАЛИТ, 2005. 128 с.

Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 432 с.

Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики / В.С. Лукинский, И.А. Цвиринько, Ю.В. Малевич. Спб.: ПИТЕР, 2003. 175 с.

Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посіб. — К.: Знання, 2009. — 444 с.

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). — К.: Альтерпрес, 2004. 436 с

Писаревський І.М., С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.. Організація туризму: підручник - Х .: ХНАМГ, 2008. - 541 с.

Опубліковано

травень 27, 2018

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Деталі щодо доступних видів видань: Повний текст

Повний текст

ISBN-13 (15)

9786177414352