Проєктний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двох методологій. Книга 2

Автори

І.О. Лапкіна, Одеський національний морський університет; В.О. Андрієвська, Одеський національний морський університет; В.Ю. Смрковська, Одеський національний морський університет; А.В. Бондар, Одеський національний морський університет; Г.І. Брашовецька, Одеський національний морський університет; М.А. Ветошнікова, Одеський національний морський університет; О.Б. Гіріна, Одеський національний морський університет; Л.В. Дмитрієва, Одеський національний морський університет; І.С. Каретнікова, Одеський національний морський університет; Т.А. Ковтун, Одеський національний морський університет; Н.О. Конєвцева, Одеський національний морський університет; І.П. Крижановська, Одеський національний морський університет; О.О. Лапкін, Одеський національний морський університет; М.О. Малаксіано, Одеський національний морський університет; О.В. Меркт, Одеський національний морський університет; Т.Є. Миролюбова, Одеський національний морський університет; М.Г. Михайленко, Одеський національний морський університет; Л.А. Павловська, Одеський національний морський університет; О.С. Петрова, Одеський національний морський університет; Н.М. Піддубна, Одеський національний морський університет; Ю.Є. Прихно, Одеський національний морський університет; К.Л. Семенчук, Одеський національний морський університет; Т.М. Смокова, Одеський національний морський університет; І.В. Ходікова, Одеський національний морський університет; Н.Р. Чирко, Одеський національний морський університет; Т.М. Шутенко, Одеський національний морський університет

Короткий опис

У роботі розглянуто стан та тенденції розвитку методологій проектного та логістичного менеджменту; висвітлено наукові здобутки з використання сучасного інструментарію менеджменту на підприємствах морського транспорту; запропоновано нові результати по обґрунтуванню та реалізації проектів створення логістичних систем, а також застосуванню принципів логістики в межах окремих проектів з будь-яким змістом.

Матеріали Монографії були розглянуті на міжнародному науковому Конгресі «Передові наукові дослідження і розробки як невід'ємна частина сучасного життя ‘2019» на сайті www.sworld.education та рекомендовані для друку.

Для спеціалістів з менеджменту, наукових робітників, аспірантів та студентів, чиї професійні та практичні інтереси пов’язані з управлінням та розвитком підприємств морської галузі.

Розділи

  • ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
    І.О. Лапкіна, В.О. Андрієвська, М.А. Ветошнікова, О.Б. Гіріна, Н.О. Конєвцева, М.О. Малаксіано, О.В. Меркт, М.Г. Михайленко, Л.А. Павловська, Н.М. Піддубна, І.В. Ходікова
  • ГЛАВА 2. ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ПРОЕКТИ
    І.О. Лапкіна, В.О. Андрієвська, В.Ю. Смрковська, А.В. Бондар, Л.В. Дмитрієва, І.С. Каретнікова, Т.А. Ковтун, О.О. Лапкін, М.Г. Михайленко, К.Л. Семенчук, Н.Р. Чирко, Т.М. Шутенко
  • ГЛАВА 3. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ВИРОБНИЧОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
    Г.І. Брашовецька, Т.А. Ковтун, І.П. Крижановська, Т.Є. Миролюбова, О.С. Петрова, Ю.Є. Прихно, Т.М. Смокова

Посилання

ГЛАВА 1.

Морозова И.В., Постан М.Я. Очерк развития экономико-математических методов управления морским транспортом в Одесском национальном морском университете / И.В. Морозова, М.Я. Постан // Економічна кібернетика: Міжнародний науковий журнал. – 2005. – №1-2. – С. 89-93

Коневцева Н.А. Анатолий Федорович Мироненко – организатор, педагог, ученый (к 100-летию со дня рождения) / Н.А. Коневцева // Розвиток методів управління та господорювання на транспорті. – 2012. – №39(2). – С. 217-231

Коневцева Н.А. В.И. Сухоцкий – ученый, педагог, организатор науки. К 100-летию со дня рождения / Н.А. Коневцева // Розвиток методів управління та господорювання на транспорті. – 2013. – Вып. 2(43). – С. 120-131

Раяцкас Р.Л., Плакунов М.К. Количественный анализ в экономике / Р.Л. Раяцкас, М.К. Плакунов. – М.: Наука, 1987. – 391 с.

Konevtseva N.A. About application of quantitative methods in analysis of economic indicators / N.A. Konevtseva // Актуальнi проблеми економiки. – 2014. – №9(159). – С. 495-499.

Курлянд А.М., Постан М.Я., Савельева И.В. Анализ современных тенденций развития портов в системе смешанных перевозок./А.М.Курлянд, М.Я.Постан, И.В.Савельева //Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб.наук.праць. – Вип.4(45) –Одеса:ОНМУ,2013.– С.7–23.

Мурад’ян А.О., Русанова С.С., Обгрунтування підходу до забезпечення узгодженого управління транспортними вузлами. / А.О. Мурад’ян, С.С.Русанова //Вісник Одеського національного морського університету. – 2017№4(53). – С.200 –213.

Махуренко Г.С., Савельева И.В. Оценка эффективности цепочки услуг морского порта./ Г.С.Махуренко, И.В.Савельева//Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип.3(48) –Одеса: ОНМУ,2013. – С.7 –26.

Мурадьян А.О. Методіка узгодження параметрів і оптимізації процесу перевалки вантажів в загальнотранспортних вузлах. /А.О.Мурадьян //Вісник Одеського Національного морського університету.Вип.1(40)/2014. – С.127-135.

Магамадов А.Р., Русанова С.С. Теория и методы оценки конкурентоспособности портов./ А.Р.Магамадов, С.С.Русанова // Вісник Одеського Національного морського університету(ОНМУ). – Одеса:Вид-во ОНМУ,2014-№ 1(40) – С. 119–126.

Малярець Л.М., Норік Л.О. Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства / Л.М. Малярець, Л. О. Норік. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009.– 215 с.

Сударєв В.О. Ефективність діяльності морського порту в логістичних системах. Автореф. дис.канд. екон.наук / Сударєв Віктор Олексійович. –Одеса: ОНМУ– 2007. – 20с.

Леонтьева А.И. Оценка ценности проектов технического развития предприятий/А.И.Леонтьева //Вісник Одеського національного морського університету. – Одеса:Вид-во ОНМУ,2017-№ 4(53) – С.239–250.

Примачев Н.Т., Дмитриенко А.Ф. Управление изменениями экономического потенциала морского транспортного комплекса./ Н.Т.Примачев, А.Ф.Дмитриенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. №3/2013. – С.57–61.

Ковалевич В.М. Розвиток механізмів управління економічною стійкістю функціонування морських портів регіону. Автореф. дис.канд. екон.наук/ Ковалевич Володимир Миколайович. - Сімферополь: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва – 2005– 20с.

Костирко Р.А. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта. /Р.А.Костирко // Монографія. Методологія і організація: Луганськ: СНУ ім. В. Даля – 2010. – 728 с.

Гіріна О.Б. Методологічні аспекти управління економічним і конкурентним потенціалами системи морських торговельних портів./ О.Б.Гіріна //«Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» – Випуск 2(63). – Одеса: ОНМУ,2018, С.74–86.

Гирина О.Б., Степанов В.В. Некоторые вопросы методологии анализа экономического потенциала порта./О.Б.Гирина, В.В.Степанов // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збірник наукових праць. – Випуск 42. – Одеса: ОНМУ,2013. –С. 82-96.

Гіріна О.Б. Динамічна модель оцінки економічного потенціалу розвитку стивідорної компанії / О.Б. Гіріна // Методи та засоби управління транспортних систем:Збірник наукових праць. Випуск 2(51). – Одеса: ОНМУ, 20015. – С. 38–54.

Экономико-математические методы и модели в управлении морским транспортом: Учебник для студентов морских вузов./ Е.Н.Воевудский, Н.А.Коневцева, Г.С.Махуренко, И.П.Тарасова; Под. ред.. Е.Н.Воевудского.-М.: Транспорт,1988. –384 с.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.Т1.-К.:Ника-Центр,1999.-592 с.

Максимова В.Ф. Микроэкономика: Учебно-методический комплекс./ В.Ф.Максимова, Л.В.Горяинова, Т.П.Максимова. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 204 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.book.ru/book/905583/view2/2

Портовый маркетинг и задача создания портов третьего поколения// Доклад секретариата ЮНКТАД. – Женева:1992. – (Препринт/ ЮНКТАД. ТД/В/С.4/АС. 7/14) – 78с.

Основы внешнеэкономических знаний. // Отв. ред. Н.П. Фоминский. –М.: Международные отношения, 1990. – 557с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. –773с.

Портер М. Конкуренция. –М.; С-Пб.; К.: Изд. Дом «Вильямс», 2001. –495с.

Словарь маркетинговых терминов: Пер. с англ. –М.: ИНФРА – М., 2000. - 429с.

Черчилль Г. Современный маркетинг. –М., Харьков, Минск: Питер, 2001.- 747с.

Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. Классика маркетинга. –М. С-Пб.; ., Харьков, Минск: Питер, 2001. - 745с.

Мескон М.Х., Альберт М.; Хедоури Ф. Основы менеджмента.-М.: Дело, 1992. – 699с.

Савруков Н.Т. и др. Основы маркетинга. - С-Пб.: Политехника, 1999. -211с.

Романов А.Н., Жуков Г.А. и др. Маркетинг // Под ред. Романова А.Н. – М.: Банки и биржи, 1996.- 557с.

Adkins, R. Replacement decisions with multiple stochastic values and depreciation [Text] / R. Adkins, D. Paxson // European Journal of Operational Research. – 2017. – Vol. 257, Issue 1. – P. 174-184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor. 2016.07.006

Lapkina, I. Estimation of fluctuations in the performance indicators of equipment that operates under conditions of unstable loading [Text] / I. Lapkina, M. Malaksiano // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, Issue 3(91). – P. 22–29. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123367

Lapkina, I. Elaboration of the equipment replacement terms taking into account wear and tear and obsolescence / Lapkina, I., Malaksiano, M. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, Issue 3(93). – P. 30–39. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133690

Малаксиано, Н.А. О моделировании физического износа портового оборудования в условиях непостоянной занятости [Текст] / Н.А. Малаксиано // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. НАУ ім. М.Є. Жуковського. – 2011. – №4 (16). – С. 74 – 87.

Stutzman, S. Optimal replacement policies for an uncertain rejuvenated asset [Text] / S. Stutzman, B. Weiland, P. Preckel, M. Wetzstein // International Journal of Production Economics. – 2017. – Issue 185(C). – P. 21–33. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.12.018

Malaksiano, N. A. On the stability of economic indicators of complex porte quipment usage[Text] / N. A. Malaksiano// Actual Problems of Economics – 2012. –Vol. 138, Issue12. – P. 226–233.

Малаксиано, Н.А. О влиянии уровня занятости портового оборудования на динамику его износа [Текст] / Н.А. Малаксиано // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: зб. наук. праць. ОНМУ. – 2012. – № 19. – С. 7 – 19.

Малаксиано, Н.А. Об оптимальных сроках ремонтов сложного портового оборудования [Текст] / Н.А. Малаксиано // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. – 2012. – Вип. 6(3). – С. 186 - 195.

Малаксіано, М.О. Про вибір стратегії ремонтів і замін складного обладнання, щофункціонує в умовах непостійної зайнятості [Текст] / М.О. Малаксіано // ВісникХмельницькогонаціональногоуніверситету. Економічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 215 - 221.

Zambujal-Oliveira, J. Operational asset replacement strategy: A realoptions approach [Text] / J. Zambujal-Oliveira, J. Duque // European Journal of Operational Research. – 2011. Vol. 210, Issue 2. – P. 318–325.

Малаксиано, Н.А. О планировании оптимальных сроков ремонтов и замен сложного портового оборудования при неполностью определенном прогнозе уровня занятости [Текст] / Н.А. Малаксиано // Економічнакібернетика. – 2012. – № 4-6 (76-78). – С. 49 - 56.

Малаксиано, Н.А. Использование многокритериальных оценок для уменьшения рисков при планировании ремонтов и замен сложного портового оборудования, функционирующего в условиях неполностью определенного грузопотока [Текст] / Н.А. Малаксиано // Методи та засобиуправліннярозвиткомтранспортних систем: зб. наук. праць. ОНМУ. – 2013. – № 1 (20). – С. 7 – 27.

Лапкина, И. А. О повышении устойчивости показателей эффективности при планировании сроков обновления сложного оборудования [Текст] / И.А. Лапкина, Н.А. Малаксиано // ВiсникОНМУ: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, –2018. – № 1, – Вип. 54. – С. 207-217.

Liu, B. Costan alysis formulti-component system with failure einteraction under renewing free-replacement warranty [Text] / B. Liu, J. Wu, M. Xie // European Journal of Operational Research. – 2015. Vol. 243, Issue 3. – P. 874–882. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.01.030

Lapkina, I. O. Optimization of the structure of sea port equipment fleet under unbalanced load [Text] / I. O. Lapkina, M. O. Malaksiano, M. O. Malaksiano// Actual Problems of Economics. – 2016. –Vol. 183., Issue 9. – P. 364–371.

Lapkina, I. O. Model ling and optimization of perishable cargo delivery system through Odesa port [Text] / I. O. Lapkina, M. O. Malaksiano// Actual Problems of Economics. – 2016. – Vol. 177, Issue 3. – P. 353–365.

Malaksiano, O.A. The relationship between the loading level and capacity of the sea port terminal [Text] / O.A. Malaksiano, M.O. Malaksiano // Economics: time realities. – 2014. – №2 (12). – P. 21–27.

Малаксиано, А.А. О соотношении загрузки и пропускной способности морского грузового фронта совокупности взаимозаменяемых причалов [Текст] / А.А. Малаксиано, Н.А. Малаксиано // ВiсникОНМУ: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, – 2004. – Вип. 13. – С. 144-156.

Hagspiel, V. Optimal technology adoption when the arrival rate of new technologies changes [Text] / V. Hagspiel, K. Huisman, C. Nunes // European Journal of Operational Research. – 2015. – Vol. 243, Issue 3. – P. 897–911. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.12.024

Adkins, R. Deterministic models for premature and postponed replacement [Text] / R. Adkins, D. Paxson // Omega. – 2013. – Vol. 41, Issue 6. – P. 1008-1019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.omega.2013.01.002

Chronopoulos, M. When is it Better to Wait for a NewVersion? Optimal Replacement of an Emerging Technology under Uncertainty [Text] / M. Chronopoulos, A. Siddiqui // DiscussionPapers. Norwegian School of Economics, Department of Business and Management Science. – 2014. Vol. 26. – Availableat: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/217638/1/DiscussionPaper.pdf

Nguyen, T. P. K Optimal main tenance and replacement decisions under technological change with consideration of spare parts inventories [Text] / T. P. K Nguyen, T. G. Yeung, B. Castanier // International Journal of Production Economics. – 2013. – Vol. 143, Issue 2. – P. 472–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.12.003

Jones, T. W. An Historical Perspective of Net Present Value and Equivalent Annual Cost [Text] / T. W. Jones, J. D. Smith // The Accounting Historians Journal. Academy of Accounting Historians. – 1982. Vol. 9, Issue 1. – P. 103–110.

Волков, И. К. Случайные процессы [Текст] / И. К. Волков, С. М. Зуев, Г. М. Цветкова. – МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – 448 c.

Аникин Б.А. Логистика [Текст]: учебное пособие / Б. А. Аникин, Л.С.Федоров, Ю.Ю. Наймарк, В.И. Аксенов, Ю.В. Бобков, В.В Дыбская, Е.А Медведев, С.К. Чудаков, О.В. Шуйская - Москва : ИНФРА-М , 1999. - 327 с.

Гаджинский А. М. Логистика [Текст]: учебник для высш. и сред. спец. учеб. заведений / А. М. Гаджинский. - Москва : Маркетинг , 1998. - 228 с.

Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики [Текст]:Учебное пособие.2-е изд. / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Ю.В. Малевич, И.А. Пластуняк, Н.Г. Плетнева. – СПб.: Питер, 2008. - 448 с.

Миротин Л.Б. Транспортная логистика [Текст]: Учебник / Л.Б. Миротин, Ы.Е. Тышбаев, В.А. Гудков, С.А. Некрасов, В.А. Курганов, А.В. Володин, Ань Вьет Нгуен, Е.С. Антипов, Н.С. Журавлева, Е.Ю. Куликова, А.А. Бульба. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.

Сергеев, В. И. Логистика в бизнесе [Текст]: учебник / В. И. Сергеев . - Москва : ИНФРА-М , 2001. - 608 с.

Воевудский, Е. Н. Экономико-математические методы и модели в управлении морским транспортом [Текст] / Е. Н. Воевудский, Н. А. Коневцева, Г. С. Махуренко, И. П. Тарасова; под ред. Е. Н. Воевудского. – М.: Транспорт, 1986. – 287 c.

Андриевская В.А. Методический подход к оценке проектного потенциала стивидорных компаний [Электронный ресурс] / Современные направления теоретических и прикладных исследований, материалы конференции, 18-30 мая, 2014, г. Одесса. - Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/konfer34/774.pdf / - 20.07.2014 г. – Загл. с экрана.

Рач В.А. Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал» [Текст] : зб. наук. пр. / В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2008. – № 1(25). – С.156-163.

Кerzner H. In search of excellence in Project Management [Текст] / Н.Кerzner. - VNB, 1998. - 274 с.

Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости [Текст] / Г.Керцнер. - М.: Компания АйТи, ДМК Пресс, 2003. - 320 с.

Бушуєв С.Д. Розвиток методологій управління проектами [Текст] / С.Д.Бушуев, О.С.Войтенко // Тези доповідей ІІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства. Управління проектами від бачення до реальності». – К.: КНУБА, 2005. – С.18-20.

Ярошенко Р.Ф. Проектное финансирование на потоковой модели проектов [Текст] / Р.Ф. Ярошенко // Управление проектами и развитие производства: Сб.науч.раб. - М.: издво ВНУ им. Даля, 2008. - № 3 (27). - С. 110-116.

Бушуев С.Д. Проектное финансирование на модели движущих сил успеха проектов [Текст] / С.Д.Бушуев, Н.С. Бушуева, Р.Ф. Ярошенко // Управління проектами та розвиток виробництва. №1,2008, C. 5-9.

Бушуев C.Д. Управление проектами. Основы профессиональных знания и система оценки компетентности проектных менеджеров [Текст] / С.Д.Бушуев, Н.С.Бушуева. – К.: ИРИДИУМ, 2006. – 208 с.

Логвиненко Ю. Л. Сутність рейтингування підприємств та його значення в ринкових умовах [Текст] / Ю. Л. Логвиненко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”: Проблеми економіки та управління. – Львів: Львівська політехніка. – 2009. –№ 640. – С. 319 – 327

Пешков А.А. Доступность минерально-сырьевых ресурсов [Текст] / А.А.Пешков, Н.А.Мацко. — М.: Наука, 2004, 280 с.

Мацко Н.А. Мезоэкономический подход к оценке доступности сырьевой базы территории [Текст] / Н.А.Мацко, М.Ю.Харитонова // Горный информационно-аналитический бюллетень. — М.: МГГУ. — 2005. Вып.10. — с.142-148.

Цымбалюк С.Н. Методика оценки экономического потенциала предприятия в условиях развития рыночной экономики в России [Текст] // Креативная экономика. — 2011. — № 11 (59). — c. 38-44.

Морозова Л. Э. Экспертные методы и технологии комплексной оценки экономического и инновационного потенциала предприятий [Текст] / Морозова Л.Э., Бортник О. А., Кравчук И. С. – МГУС, 2009. – 81 с.

Юдина Е.Н. Оценка доступности и надежности источников финансирования компании [Текст] /Е.Н.Юдина// Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2013. № 1 (22). – С.181-186.

Катаєв А.В. Визначення конкурентоспроможності товарів виробничого призначення в системі маркетингу [Текст] /А.А.Катаєв // Економіка України. – 1997. – № 10. С. 30–37.

Лещинский Б.С. Нечеткий многокритериальный выбор объектов недвижимости [Текст] /Б.С.Лещинский // Вестник ТГУ, 2003, Вып. 269, С.116-119.

Чернышева Г.Ю. Разработка инструментальных средств оценки конкурентоспособности промышленных предприятий на основе методов теории нечетких множеств [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук / Г.Ю. Чернышева; [Саратовский государственный социально-экономический университет]. — Волгоград, 2009. — 24 с.

Лукинский В. С., Плетнева Н. Г., Шульженко Т. Г. Теоретические и методологические проблемы управления логистическими процессами в цепях поставок. СПб. : СПбГИЭУ, 2011.

Лапкина И.А., Сеногонов И.Е.Оценка конкурентоспособности портов на базе нечетких информационных логических систем. / Розвиток методів управління та господарювання на транспорті / Зб. наук. праць. Випуск 20. – Одеса: ОНМУ, 2004. – С. 87 - 99.

Lapkina, I., Malaksiano, M. Estimation of fluctuations in the performance indicators of equipment that operates under conditions of unstable loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. Vol.1 No. 3(91). P. 22–29.

Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений. - М: Изд-во «Дело и сервис», 2005. - 279с.

Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента.- Спб.: Лань, 2005. - с.128-137.

Кібік О.М. Концептуальні засади формування експортної стратегії України / О.М. Кібік // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 458-460.

Забезпечення конкурентоспроможності економічної системи України: монографія / [О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова та ін.]; за ред. проф. О.М. Кібік. – Одеса, 2015. – 160 с.

Котлубай В. О. Удосконалення тарифної політики на морському транспорті / В. О. Котлубай, Ю. В. Хаймінова, Н. Ю. Старник // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 3(2). - С. 50-53.

Вікіпедія. Двадцятифутовий еквівалент. Розміри. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki. (дата звернення: 19.12.2017)

Писаревський І.М., С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.. Організація туризму: підручник - Х .: ХНАМГ, 2008. - 541 с.

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). — К.: Альтерпрес, 2004. 436 с

Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посіб. — К.: Знання, 2009. — 444 с.

Святохо Н. В. Концептуальные основы исследования туристского потенциала региона // Экономика и управление. - 2007. - №2. - С.30-36

ГЛАВА 2.

Леншин, И.А., Логистика. В 2-х ч. Ч.1.: учеб. пособие / И.А. Леньшин, Ю.И. Смоляков. - М.: Машиностроение, 2010. - 246с.

Організація та проектування логістичних систем: підручник / М.П. Денисенко, П.Р Левковець, Л.І.Михайлова та ін. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.

Іванова м. І. Класифікація логістичних систем / м. І. Іванова // Стратегія економічного розвитку україни : зб. наук. пр. Нац. Екон. Ун-т ім. Вадима гетьмана» ; редкол.: в. А. Верба (голов. Ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 39. – с. 13–20.

Клочков В. Н., Гусев, С. А., Золотушкина, Ж. А. Развитие логистических систем. Kant, 2011, (3), С. 86-89.

Андриевская В.А. Характеристика участия портовых операторов в логистических системах // Методи та засоби управління та господарювання на транспорті, 2018. - № 1(62) – С. 95-106.

Шинкаренко, В.Г. Проектування логістичних систем: навчальний посібник / В.Г Шинкаренко, І.М. Ананко Харків ХНАДУ, 2015. - 286 с.

Ананко І. М. Процес проектування логістичних систем / І. М. Ананко // Економіка транспортного комплексу. - 2015. - Вип. 26. - С. 66-75

Owens R., Warner T. Concepts of logistics system design. URL: https://www.k4health.org/sites/default/files/conclogisystdesi.pdf

Granlund A. Competitive internal logistics systems through automation (2011), licentiate thesis no. 137, School of innovation, design and engineering, Mälardalen university, Västerås, Sweden.

Matthew I.E., Vichot T.A. Some aspects of project management in the logistics sphere. Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic. Logistics, Issue 811, (2014), pp. 215-220.

Онищенко С.П., Сираев А.Р. Сущность, структура и основные виды распределительных систем //Вісник ОНМУ, 2012. – 3(36) - с.195-206.

Lapkina, I. O., Malaksiano, M. O. Modelling and optimization of perishable cargo delivery system through Odesa port. Actual Problems of Economics, No.3(177), (2016), pp.353–365.

Lapkina I., Malaksiano M. Estimation of fluctuations in the performance indicators of equipment that operates under conditions of unstable loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (3 (91)), (2018), pp. 22–29. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123367

Bondar A.V. The life cycle of the logistics system project. Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics end Management. Poland: WSBiP (2017) - pp.34-46.

Проектний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двух методологій. Том 1 : монографія / [авт.кол.: Лапкіна І.О., Бондар А.В., Андриєвська В.О., Семенчук К.Л. та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО С.В, 2018 – 189 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition. 2013. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, BSR/PMI 99-001–2013 USA – 614 р.

Семенчук Е.Л., Шутенко Т.Н. Интеграция судоходной компании в цепях поставок // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: Збірник наукових праць. - № 2 (219), 2015. – С. 18-22.

Кубасова Т. И. Логистика и логистический менеджмент ипотечно-строительных проектов / Т. И. Кубасова; науч. ред. В. В. Щербаков - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 2009. - 250 с.

PMBoK. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK, 5-е изд.) [Tекст], Project Management Institute, Fourteen Caumpus Bolevard, 2013. – 589 p.

Лапкіна І.О. Управління ресурсами в проекті на основі логістичного підходу // Проектний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двух методологій. Том 1: монографія / [авт. кол.: С.В. Руденко, І.О. Лапкіна, Т.А. Ковтун, А.В. Бондар, В.Ю. Смрковська та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018 – С. 125 – 129.

Даншина С.Ю. Методологічне забезпечення процесу управління матеріальними ресурсами проекту розвитку // Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами [Текст]: монографія / за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. - С. 79 -88.

Der Weg zum Supply Chain Champion - Harte Fakten zu weichen Themen, 2007, mi-Fachverlag, Redlline GmbH, landsberg am Lech. - 173 p.

How to become a Supply Chain Champion/ Hard fact about soft factors // K. Behrenbeck, A. Brinkhoff, J. Grobpietsch – McKinsey & Company, 2008. - 173 p.

Логистика. Стратегия управления и конкурирования через цепочки поставок: учебник / Гаррисон А., Ван Гок Р. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 368 с.

Стратегическое управления цепочками поставок: теория, организационные принципы и практика эффективного снабжения / П. Кузинс, Р. Лемминг, Б. Лоусон, Б. Сквер. - М.: Дело и Сервис, 2010. – 302 с.

Бродецкий Г.Л. Управление запасами. – М.: «Эксмо», 2008. - 352с.

Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. - 2-е изд. - М.: Омега-Л, 2004. - с. 664.

Логистика: Учебник/ Под ред. Б.А. Аникина: 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 368с.- (Высшее образование)

Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. 16-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательско-торговая корпорация « Дашков и К», 2008.- 484 с.

Сазонець О.М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю {текст ] : навч. посіб. /О.М. Сазонець .- К.: «Центр учбової літератури», 2016.-256 с.

http://studfiles.net/preview/5006065/page34

www.tadvizer.ru/index.php/ Статья:Логистическая информационная система %28 Классификация и методы%29

http://crafting.be/2016/12/step-open

ISO 10303-21:2016 Системы автоматизации производства, их интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными.

http://standartgost.ru/g/ ISO 10303-21:2016

Крючков Л.Н. Структура стандартов STEP. Обзор EXPRESS .- Санкт-Петербург, 2009. B-c-group.ru/articles/sssrle.pdf

Миркин В.Г. Анализ качественных признаков и структур.- Статистика, 1980.- 309 с.

Чирко Н.Р. К вопросу об оценке экономических показателей работы морского транспорта // Экономика и управление морским транспортом: Сб.науч.тр./ Одес. ин-т инж. мор. флота.- М.:Мортехинформреклама,1984.-3с.

Ясин Е.Г. Экономическая информация. Методологические проблемы.- М.: Статистика, 1974.- 240 с.

Эдельгауз Г.Е. Достоверность статистических показателей.- М. Статистика, 1977.- 278 с.

Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика и вычислительная техника. 2005 - https://lawbooks.news/informatika_961/kachestvo-informatsii-69076.html

Андрієвська В.О., Павловська Л.А. Роль проектного потенціалу при формуванні конкурентних переваг стивідорної компанії // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 4 (234) 2017. – С.50-53.

Барышникова В. В. Современный порт в логистической цепочке доставки грузов / В. В. Барышникова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2009. - № 4. - С. 15–26

Маселко Т. Є. Проблеми управління транспортно-логістичними системами України таперспективи розвитку в контексті європейської інтеграції / Т. Є. Маселко, С. Г. Шевченко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_2/301_Maselko_17_2.pdf

Haralambidis H. World wide experiences of Port Reform / H. Haralambidis, A.Veenstra. –Oxford: University press, 2012. – 125 p.

Кириллова Е. В. Идентификация транспортно-технологической системы в качестве транспортирующей подсистемы логистической системы / Е. В. Кириллова // Вісник Одеського національного морського університету. - 2015. - Вип. 1. - С. 128-148.

Іванова М. І. Класифікація логістичних систем / М. І. Іванова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 39. – С. 13–20.

Корінь М.В. Дослідження класифікації логістичних систем // Комунальне господарство міст. — 2012. — №106. — С. 428–434.

Леншин, И.А., Логистика. В 2-х ч. Ч.1.: учеб. пособие / И.А. Леньшин, Ю.И. Смоляков. - М.: Машиностроение, 2010. - 246с.

Ляшенко, Н. И. Обоснование подхода к опредлениию логистической системы: зб. наук. пр. / Н. И. Ляшенко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. — 2005. — Вип. 23. — С. 151–158.

Лапкина, И. А. Ресурсы логистической системы /И. А. Лапкина, Н. Н. Поддубная // Вестник CНУ им. В. Даля. — 2015. — № 2(219). — С. 69–72.

Бенсон Д., Уойтхед Дж. Транспорт и доставка грузов / Пер. с агнл.. – М.: Транспорт, 1990. – 279 с.

Транспортная логистика. Под общей редакцией Л.Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с.

Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах. Под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Юристъ, 2002. – 414 с.

Ляшенко Н.И. Учет технологических факторов при оптимизации функционирования интегрированных логистических цепей // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Збірник наукових праць. Випуск 4. – Одеса: ОНМУ, 2002. – С.58-73.

Модели и методы теории логистики / Под ред. В.С.Лукинского. - СПб.: Питер, 2003. - 176 с

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 389 с.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. – М.: Юнити, 2003. – 503 с.

Эффективность логистического управления : Учебник для вузов / Под общ. Ред. Миротина Л.Б. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. - 448 с.

Смрковская В.Ю. Классификация систем доставки грузов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. Одеса: ОНМУ, – 2004. - № 9.

Шутенко Т.Н. Методические основы проектирования логистической системы доставки грузов (ни примере нефти и нефтепродуктов): Дисс. канд. техн. наук: 05.22.01. – Одесса, 2005. – 162 с.

Оспіщев В.І., Пруненко Д.О., Бурко Д.Л., Єрмак О.М., Санько Я.В. Дослідження операцій: Навчальний посібник (для студентів напрямку підготовки 0306 – «Менеджмент і адміністрування»). / За ред. В.І. Оспіщева – Харків: ХНАМГ, 2008. – 136 с.

Орловський П.Н. Системный анализ (основные понятия, принципы, методология). - К.: ІЗМН, 1996. - 360 с.

Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений. - М: Изд-во «Дело и сервис», 2005. – 279 с.

Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента.- Спб.: Лань, 2005. - С. 128-137.

Бутрин А.Г., Мирасов В.Ф., Полюнас Д.А. Основные задачи и методы менеджмента ресурсов: игровой подход: / Логистические системы в глобальной экономике. - 2015. - № 5 - С. 127-130

Бурмак В.В., Широченко Н.В.Моделирование решений по управлению запасами в условиях колебания потребности и недопустимости дефицита / Логистические системы в глобальной экономике. - 2015. - № 5 - С. 476-477.

Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок. - М.: Инфра-М, 2008. - 430 с.

Волошина А.С., ШироченкоН.В.Использование ABCD-метода управления запасами в складской логистике /Логистические системы в глобальной экономике. - 2015. - № 5 - С. 483-485.

Чанышева Н.А., Широченко Н.В.Инструменты прогнозирования запасов промышленного предприятия / Логистические системы в глобальной экономике. - 2015. - № 5 - С. 592-594.

Руденко С.В., Ковтун Т.А. Проектный подход к управлению логистическими системами / Тези доповідей ХІІІ Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», м.Київ, 13-14 травня 2016р. – С. 217-219.

Дмитрієва Л.В. Обгрунтування доцільності застосування концепції життєвого циклу в управлінні організацією як мікрологістичною системою / Тези доповідей XV Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства», м.Київ, 18-19 травня 2018р. – С. 79-80.

Долгов АП, Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент фирмы: концепция, методы и модели. СПб: Издательский дом "Бизнес-пресса",2005

Адизес И.. Управление жизненным циклом корпорации = Managing Corporate Lifecycles. — СПб.: Питер, 2007. — 384 с.

Greiner L.E. Evolution and Revolution as Organizations Grow // Harvard Business Re- view. 1972. Vol. 50. July–August. N 4. P. 37–46. (Pyc. пep.: Грейнер Л. E. Эволюция и революция в процессе роста организаций // Becти C.-Петерб. yн-та. Cep. Meнеджмент. 2002. Bып. 4. C. 76–94.)

Scott B. R., Bruce R. Five Stages of Growth in Small Business // Long Range Planning.1987. Vol. 20. N 3. P. 45–52.

Davis R. C. The Fundamentals of Top Management. N. Y.: Harper, Row & Brotkers, 1951

Кушелевич Е., Филонович С. Модели жизненных циклов организаций // Менеджмент: век ХХ – век ХХI: сб. ст. под ред. О. Виханского, А. Наумова. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 304–321.

Семенков И. Стадии развития организации // Управление персоналом. 2001. № 9. С. 62-71.

Железняк Т. Какая она, ваша компания? // Персонал-Микс. 2001. № 2. С. 63-71.

Широкова Г. В. Управленческие стереотипы и жизненный цикл организации. – Becти C.-Петерб. yн-та. Cep. Meнеджмент. 2005 Bып. 2. C. 42–56.

Project Management Institute, Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) — Пятое издание

Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Націо¬нального університету “Львівська політехніка”, 2009. - 264 с.

Ковтун Т.А. Реинжиниринг бизнес-процессов с позиций методологий управления проектами / Т.А. Ковтун, Л.В. Дмитриева // Управління розвитком складних систем. – 2017. № 30. – С. 44 – 49.

Проектний та логістичний менеджмент: новізнання на базідвохметодологій. Том 1: монографія / [авт.кол. : С.В. Руденко, І.О. Лапкіна, Т.А. Ковтун, А.В. Бондар, В.Ю. Смрковська та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018 – 188 с.

Лапкіна І.О., Крилов Д.Д. Формування транспортно-технологічної системи для доставки легкових автомобілів в змішаномусполученні з країн ЄС в Україну.// XIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в економіці управління підприємствами, програмами і проектами», 14-18 вересня 2015 року. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2015 р.

Лапкіна І.О. Ресурсно-орієнтований підхід в методології управління проектами / Основні результати наукової діяльності Південного наукового центру // Зб. наук. праць. - Одеса: ОНМУ, 2017. - С.79-95.

Лапкіна І.О., Брашовецька Г.І. Види ресурсів та їх залучення до проекту / Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 3 (51). – Луганськ, 2014. – C.97-104.

Лапкина И.А. Поддубная Н.Н. Ресурсы логистической системы / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2015. - №2(219).- С. 69 - 72.

ГЛАВА 3.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S. & et. al. (2011) Creation and development of competitive project-oriented high-tech enterprises. Nikolaev: Torubary E.S., 260.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., &Jaroshenko, R. F. (2012). Harmonization models property development programmein turbulence environment. Management of Development of Com-plex Systems, 10, 9–13.

Bushuyev, S. D., Bushuyev, D. A., Rogozina, V. B., &Mikhieieva O. V. (2015). Convergence of knowledge in project management. Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: IDAACS, 496 – 500. DOI: https://dx.doi.org/10.1109/IDAACS.2015.7341355

Lapkina, I., Malaksiano, M. (2018). Elaboration of the equipment replacement terms taking into account wear and tear and obsolescence. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (3 (93)), 30–39.DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133690

Tanaka, K. (2014). The integration of engineering and program management with the marine economy. Shipbuilding And Marine Infrastructure, 1 (1). DOI: https://dx.doi.org/10.15589/smi20140108

Rudenko, S., &Andrievska, V. (2016). Concept of project selection and its formalization in the absence of complete information. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/3 (80), 4–10. DOI: https://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65618

Kerzner H. (2017) Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.,795 p.

Lapkina, I., Malaksiano, M. (2018). Estimation of fluctuations in the performance indicators of equipment that operates under conditions of unstable loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (3 (91)), 22–29. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123367

Lapkina, I. O., Malaksiano, M. O. (2016). Modelling and optimization of perishable cargo delivery system through Odesa port. Actual Problems of Economics, 3(177), 353–365.

Lapkina, I. O., Malaksiano, M. O., Malaksiano, M. O. (2016). Optimization of the structure of sea port equipment fleet under unbalanced load. Actual Problems of Economics, 9 (183), 364–371.

Fesenko, T., Shakhov, A., Fesenko, G., Bibik, N., &Tupchenko, V. (2018). Modeling of customer-oriented construction project management using the gender logic systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/3 (91). 50–59. DOI: https://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123124

Prykhno Y. Development of the multi-project forming method inshipping company’s development / Y. Prykhno // Technology audit and production reserves. - 2018. - № 2(2). - С. 29-34.

Lapkina, I. O., Prykhno, Y. E. (2015). Multi-project management in companies’ development (on example of shipping companies). Project Management World Journal, IV (2). Available at: http://pmworldjournal.net/article/15973/.

М.Ф. Друкований, С.В. Матвєєв, Б. Б. Корчевський та iн «Армовані основи будівель та споруд» - Вiнниця: «УНIВЕРСУМ- Вiнниця», 2006.-235 с.

Крінецкій І.І. Основи наукових досліджень: Учеб. посібник для вузів по спец. електрон. техніки, електроприладобудування і автоматики / І.І.Крінецкій. - Київ; Одеса: Вища шк., 1981. - 207 с.

Б.Б. Корчевський «Горизонтально армовані основи під фундаменти будівель». Монографія. - Вiнниця: «УНIВЕРСУМ- Вiнниця», 2004.-120 с.

Ротштейн А. П. Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі безлічні, нейронні мережі, генетичні алгоритми. Вінниця: «Універсам- Вінниця» 1999.-320 с.

Microsoft Project // URL: http://www.microsoft.com

ConceptDraw Project // URL: http://www.conceptdraw.com

Лапкина И.А., Павловськая Л.А., Болдирева Т.В., Шутенко Т.Н. Проектний анализ: теоретические основи оценки проектов на морском транспорте. Учебное пособие./под общ.ред.И.А.Лапкиной - Одесса: Фенікс, 2008.-416 с.

Новожилова М.В., Попельнюх Н.О. Розв’язання задачі оптимізації ресурсів проекту при точних вихідних даних. Вісник ЖДТУ. Технічні науки 2006. №4(39) 2006

Мурин М.Н. Оптимизация распределения ограниченных ресурсов проекта. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Харьков, ХАИ, №56, 2012,

Управление проектами: Справочное руководство / Под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.:Высш. шк., 2000 – 875 с.

Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Исследование операций в экономике: Модели, задачи, решения. Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 444 с.

Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М. Методы агрегирования в управлении проектами. М.: ИПУ РАН, 1999 – 55 с.

П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев. Задачи распределения ресурсов в управлении проектами. Москва: ИПУ РАН, 2002.- 65 с.

Иванов В. Искусство оптимизации ресурсов от 1988 года до наших дней. http://www.pmdoctor.ru/search/label/%D0%9A%D0%B5% D0%B9%D1%81%D1%8B

Смирнов В.А., Фадеева Л.А., Пунина К.А., Голубев С.В. Университет и региональные (городские) сообщества: модели сосуществования и управленческие механизмы интеграции (российский и европейский опыт) // ArsAdministrandi. 2013. № 4. С. 102-117.

Голубев С.В., Новикова Т.Г., Светенко Т.В. Университет как социально ответственный партнер территории (По материалам проекта «Университет и сообщество») / под общ.ред. С.В. Голубева. М.: Фонд «Новая Евразия», 2011.

Ридингс Б. Университет в руинах [Электронный ресурс]. URL: http:// charko.narod.ru/index20.html.

The University of Cambridge. The University’s mission and core values [Электронныйресурс]. URL: http://www.cam.ac.uk/about-the-university/howthe-university-and-colleges-work/the-universitys-mission-and-core-values.

The University of Oxford.Strategic Plan 2013-18 [Электронныйресурс]. URL: http://www.ox.ac.uk/about/introducing_oxford/strategic_plan_201318.

The University of Birmingham. The Birmingham Professional [Электронный ресурс]. URL: http://www.birmingham.ac.uk/staff/excellence/professional/ index.aspx.

Loughborough University Mission and Values [Электронныйресурс]. URL: http://www.lboro.ac.uk/strategy/.

A Vision and Strategy for Europe’s Universities and the European University Association [Электронныйресурс]. URL: http://www.eua.be/eua-workand-policy-area/eua-policy-position-and-declarations.aspx.

Universities Act 645/1997 (Amendments up to 715/2004 included) [Электронныйресурс]. URL: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/bologna/ liitteet/YliLakiAmendm-2004x20asti.ENG.pdf

О Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко [Электронный ресурс]. URL: http://www.univ.kiev.ua/ru/geninf/about

Звернення ректора ОНМУ [Электронный ресурс]. URL: http://www.osmu.odessa.ua/ua/ob-onmu-2/or.html

Політика Національного університету «Львівська політехніка» у сфері якості [Электронный ресурс]. URL: http://lp.edu.ua/polityka-u-sferi-yakosti

Хомский Н. О преподавательской работе. Запись высказываний, про-изнесенных по скайпу 4 февраля 2014-го на собрании членов и сторонников «Ассоциации внештатных преподавателей» [Электронный ресурс]. URL: http://rabkor.ru/analysis/2014/04/04/chomsky.

Барнетт Р. Осмысление университета [По материалам инаугурационной профессорской лекции, прочитанной в Институте образования Лондонского университета 25 октября 1997 года] / пер. Р. Гайлевича [Электронный ресурс]. URL: http://charko.narod.ru/tekst/alm1/barnet.htm.

Collini S. What Universities For? London: Penguin, 2012.

Эко У. Похвала классическому образованию [Электронный ресурс] // inoСМИ.ru (по «L’Espresso», Италия). URL: http://inosmi.ru/ world/20131019/214010766.html.

Ортега-и-Гассет X. Миссия университета [Электронный ресурс] / пер. с исп. М.Н. Голубевой; ред. перевода А.М. Корбут; под общ.ред. М.А. Гусаковского. Минск: Изд-во БГУ, 2005. URL: http://charko.narod.ru/tekst/ ortega/ortega.htm.

https://cyberleninka.ru/article/v/suchasnii-stan-tendentsii-ta-problemi-rozvitku-osviti-v-ukrai-ni

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5681

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3819/1/20170104_Denysenko_17-24.pdf

Сирийчик Т. Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу [Текст] / Т. Сирийчик, А. Фургальські та ін. // За ред. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с.

«Terminologyoncombinedtransport», availableat: http:// www.internationaltransportforum (AccessedApril 2017).

Сергеев В.И. Логистика в транспортном комплексе России: проблемы и предложения [Электронный ресурс] // Логистика в транспортном комплексе РФ, заседание Группы 19, 26 мая 2011 года – 54 слайда. – Режим доступа: strategy2020.rian.ru/load/366078781.

Крикавский Е.В. Логистический центр – это узловой объект логистических сетей / Е.В. Крикавский // Логистика: проблемы и решения. – 2008. – № 5(18). – С. 38-40.

Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по направлению подготовки “Экономика” / А. М. Гаджинский. – Москва: Дашков и К, 2011. – 481 с.

СтокДж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 797с.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.

БауэрсоксД.Дж., КлоссД.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2001. – 640 с.

Никифорук О.І. Становлення і функціонування транспортно-логістичної інфраструктури в Україні: автореф. дис. … на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук. – Київ, 2005. – 21 с.

Виноградов М.А. Управление межрегиональным товарообменом на основе создания логистических центров (на примере Ростовской области): автореф. дис. … на соискание уч. степени канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – 26 с.

Полякова О.М. Формування інтермодальної транспортної системи Україні на базівантажних транспортно-розподільчих комплексів: автореф. дис. … на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук. – Харків. 2005. – 20 с.

Цвєтков Ю.М. Концепція програми фо

Опубліковано

жовтень 10, 2019

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Деталі щодо доступних видів видань: Повний текст

Повний текст

Co-publisher's ISBN-13 (24)

9786177414727