Проєктний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двох методологій. Книга 3

Автори

Під редакцією І.О. Лапкіна
Одеський національний морський університет
Під редакцією В.Ю. Смрковська
Одеський національний морський університет

Короткий опис

У роботі розглянуто стан та тенденції розвитку методологій проєктного та логістичного менеджменту; висвітлено наукові здобутки з використання сучасного інструментарію менеджменту на підприємствах морського транспорту; запропоновано нові результати по обґрунтуванню та реалізації проєктів створення логістичних систем, а також застосуванню принципів логістики в межах окремих проєктів з будь-яким змістом.

Матеріали Монографії були розглянуті на міжнародному науковому Конгресі «Передові наукові дослідження і розробки як невід'ємна частина сучасного життя ‘2020» на сайті www.sworld.education та рекомендовані для друку.

Для спеціалістів з менеджменту, наукових робітників, аспірантів та студентів, чиї професійні та практичні інтереси пов’язані з управлінням та розвитком підприємств морської галузі.

Розділи

  • ГЛАВА 1. БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЛОГІСТИКА
    М.А. Ветошнікова, Л.В. Дмитрієва, І.С. Каретнікова, Т.А. Ковтун, Н.М. Піддубна, С.В. Руденко, В.Ю. Смрковська, І.В. Ходікова, Н.Р. Чирко, Т.М. Шутенко
  • ГЛАВА 2. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ
    В.О. Андрієвська, О.Б. Гіріна, В.І. Главатських, С.М. Гловацька, І.О. Лапкіна, М.О. Малаксіано, О.В. Меркт, Л.А. Павловська, К.Л. Семенчук
  • ГЛАВА 3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
    А.В. Бондар, Т.А. Ковтун, О.О. Лапкін, Т.Є. Миролюбова, Ю.Є. Прихно, Т.М. Смокова

Біографії авторів

В.О. Андрієвська, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.т.н., доцент

А.В. Бондар, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.т.н., доцент

М.А. Ветошнікова, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», ст викладач

О.Б. Гіріна, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.е.н., доцент

В.І. Главатських, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», асистент

С.М. Гловацька, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.т.н., доцент

Л.В. Дмитрієва, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», ст. викладач

І.С. Каретнікова, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», ассистент

Т.А. Ковтун, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.т.н., доцент

І.О. Лапкіна, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», д.е.н., професор

О.О. Лапкін, Одеський національний морський університет

кафедра «Менеджмент і маркетинг», завідувач лабораторії

М.О. Малаксіано, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.ф-м.н., доцент

О.В. Меркт, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.е.н., доцент

Т.Є. Миролюбова, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», ст.викладач

Л.А. Павловська, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.е.н., доцент

Н.М. Піддубна, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», ст. викладач

Ю.Є. Прихно, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.т.н., доцент

С.В. Руденко, Одеський національний морський університет

ректор, д.т.н., професор

К.Л. Семенчук, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.т.н., доцент

Т.М. Смокова, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», аспірант

В.Ю. Смрковська, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.т.н., доцент

І.В. Ходікова, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», ст.викладач

Н.Р. Чирко, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», приват-доцент

Т.М. Шутенко, Одеський національний морський університет

кафедра «УЛС і П», к.т.н., доцент

Посилання

ГЛАВА 1.

Скоробогатова Т.Н. Конкурентоспособность сферы услуг в аспекте экологической логистики [электронный ресурс] / Т.Н. Скоробогатова // Культура народов Причерноморья. – 2001. – №18. Т.2. – С.153-161.

Проблеми екологізації промислового виробництва : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portfinance.ru/ukraine-4.html

Тураев, В. А. Глобальные вызовы человечеству: Учебное пособие. – М.:Логос, 2002. – 192с.

Загорський В., Борщук Є., Жолобчук І. Забезпечення сталого розвитку національної економіки: соціальні та екологічні аспекти // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 44. – С.9-17.

Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под.ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120с.

Декларация по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро. 3-14 июня 1992. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl. shtml

Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы Конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева: Центр «За наше общее будущее», 1993. – 70с.

Залуцький В.П. Сутність соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств: методи та принципи їх забезпечення / В.П. Залуцький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.11. – С. 163-169.

Бауерокс Д.Д., Логистика : интегрированная цепь поставок / Д.Д. Бауерокс, Д.Д. Клосс – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.

Окландер М.А. Логістика : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

Цветков А.И. Управление цепями поставок с учетом экологического фактора (на примере использования автомобильного транспорта) Диссерт. на соиск. степени канд. екон. наук. Специальность 08.00.05 - Экономка и управление народным хозяйством (логистика). – М., 2010. – 138 с.

Карнаухов, С. Б. Логистические системы в экономике России. – М.:ООО Фирма «Благовест-В», 2002. – 216 с.

Гаджинский А.М. Логистика: учебн., – 11-е изд., перрераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорація «Дашков и К», 2004. – 432 с.

Екологорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія/ [Є.В. Мішенін, І.І. Коблянська, Т.В. Устік, І.Є. Ярова]; за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Мішениніна – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 248 с.

Русалева Л.Ю. Логистика и маркетинг: концепция взаимодействия / Л.Ю. Русалева. – Самара : СГЭА, 2001. – 211с.

Крикавський Є. Логістичне управління : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Євген Крикавський. – Львів. : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

Логистика: учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – М. :ИНФРА-М, 1999. – 327 с.

Корпоративная логистика : 300 ответов на вопросы профессионалов / [под общ.и научн. ред. проф. В. И. Сергеева]. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 976 с.

Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория, практика / С.А. Уваров.– СПб. : ИНВЕСТ-НП, 1996. – 232 с.

Скоробогатова Т.Н. Логистика: Учебное пособие: 2-е изд., Симферополь: ООО «ДиАйПи», 2005.– 116 с.

Современная логистика / Дж. С. Джонсон, Д. Ф. Вуд, Д. Л. Вордлоу, П. Р. Мерфи-мл ; [пер. с англ.]. – [7-е изд.]. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 624 с.

Гречин Б.Д. Екологістика як перспективний напрямок розвитку підприємства: закордонний досвід / Б.Д.Гречин // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4.– С. 213—219.

Герасимчук З.В., Хвищун Н.В. Сталий розвиток регіону на засадах екологістики. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». № 2. – Тернопіль, 2012 р. [28]. – С. 158-162.

Зарецкая Л.М. Исследование возможностей применения «зеленых» технологий при управлении цепями поставок. Торгово-экономический журнал, 2(2), 91–100. DOI: 10.18334/tezh.2.2.570

Капустина Л.М. «Зеленые» технологии в логистической деятельности. ИзвестияУргЭУ. – 2016. – №2(64). – С.114-122.

Paul R. Murphy. Greenlogistics: Comporative views of enviromental progressives, moderates, and conservatives [Електронний ресурс] / Paul R. Murphy, Richard F. Poist, Ch. Braunschweig // Council of Logistics Management. – 1996. Режим доступу: http: //findarticles.com/p/articles/mi_qa3705/is_199601/ai_n8748499/print

McKinnon A.C. A Short History of Green Logistics Research in the UK [Електронний ресурс] / Alan C. McKinnon. – Режим доступу: http://www.sml.hw.ac.uk/logistics

Степанов В.И. Логистика в товароведении : учебник [для студ. высш. учеб.заведений] / В.И. Степанов. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. –272 с.

Nathan S. Environmental impacts of Just-in-Time: Effects of Altered SupplierTransportation / SarahNathan // anIndependentStudy, 2007. – 30 p.

Srivastava Samir K. Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review / Samir K. Srivastava // International Journal of Management Reviews – 2007. – № 1. – Р. 53-80.

Murphy Paul R. Green Logistics Strategies: An Analysis of Usage Patterns [Електронний ресурс] / Paul R. Murphy // Transportation Journal. – 2000. – Winter. – Режим доступу: http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/74527732.html

Rodrigue J-P. Green logistics (the paradoxes of) / Rodrigue J-P., Slack B., Comtois C. // The handbook of logistics and supply chain management ; [Brewer A.M., Button K.J., Hensher D.A.]. – London. : Pergamon, 2001. – P. 339–350.

Альбеков А.У. Логистика в управлениикоммерческим оборотом вторичныхресурсов : [монография] / А.У. Альбеков. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 124 с.

Букринская Э. Логистическое обеспечение рециклинга ТБО в мегаполисе /Э. Букринская, Л. Мясникова // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2006. – № 4. – С. 38–45.

Stock J.R., Reverse Logistics.1992. Council of Logistics Management, Oak Brook, IL.

Экологический менеджмент : [учебник для ВУЗов] / Пахомова Н., Рихтер К., Эндрес А. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.

Омельченко И.Н., Александров А.А., Бром А.Е., Белова О.В. Основные направления развития логистики ХХI века: ресурсосбережение, энергетика и экология. Гуманитарный вестник, 2013, вып. 10. URL: http://hmbul.bmstu.ru / catalog / econom / log / 118.html

Семененко А.И. Логистика. Основы теории : [учебник для вузов] /А.И. Семененко, В.И. Сергеев. – СПб. : Издательство «Союз», 2003. – 544 с.

Abukhader, S. M., Jönson, G. Logistics and the environment: is it an established subject?. International Journal of Logistics: Research and Applications. 7 (2). 2004. – Р. 137–149.

RogersDs. An examination of reverse logistics practices / Ds. Rogers, R. Tibben-lembke // Journal of BusinessLogistics. – 2001. – №22 (2). – Р.129-145.

LiYanbo. The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization / LiYanbo, LiuSongxian // EcologicalEconomy. – 2008. – №4. – Р. 290-298.

Григорак М.Ю., Варенко Ю.В. Принципы «зеленой» логистики в деятельности логистических провайдеров. URL: http://www.aticmd.md/wp-content/uploads/2014/04/ V_2_17_MMOTI_Grigorac_Varevko_.pdf.

Lee Su-Yol and Klassen Robert D. «Drivers and Enablers That Foster Envi-ronmental Management Capabilities in Small-and Medium-Sized Suppliers in Supply Chains», Production and Operations Management Society, vol. 17. Iss.6.– Р. 573–586.

Saroha R. «Green Logistics and its Significance in Modern Day Systems», International Review of Applied Engineering Research, vol. 4, no 1 (2014).– Р. 89-92.

Мухина, И. И. и Смирнова, А.В. (2016) «Зеленая» логистика», Мир транспорта, № 1, С. 186-190.

Чорток Ю.В. Екологічна стратегія логістичної діяльності торгових підприємств / Ю.В. Чорток // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. №2 (23). – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – С. 226-229.

Герами В.Д. Государственное регулирование и рыночное аморегулирование в сфере «зеленой» логистики/Сб. науч. ст. – Эс-Си-Эм Консалтинг – М., 2015. – С. 36-44.

Некрасова М.Н. Конспект лекций к курсу «Модели управления природопользованием и ОВОС [электронный ресурс] // М. Н. Некрасова. — Режим доступа к материалам: http://web-local.rudn.ru/weblocal/disc/disc_4216/prog.php.

Haw-Jan Wu. Environmentally responsible logistics systems / Haw-Jan Wu,Steven C. Dunn // International Journal of Physical Distribution &Logistics Management. – 1995. – P.20-38.

Попов В. Создать теорию экологистики / Попов В., Крайнюченко И. //Логистика. – № 2.– 2008. – С. 13.

Коблянская И.И. Структурно-функциональные основы формирования эколого-ориентированной логистики / И.И. Коблянская // ВісникСумського державного університету. СеріяЕкономіка. – 2009. – №1. – С. 91–98.

Вержбицкий О. Экологистика: экономика + экология / Вержбицкий О. // Дистрибуция и логистика: всеукраинский информационно-аналитический журнал. – 2012. – № 10. – С. 8-11.

Абрамова Т.С., Кускова Е.С., Карпова Н.П.Экологические направления развития логистики //Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. –№ 6(34). – С. 21–23.

Сергеев В.И., Домнина С.В., Будрина Е.В., Дыбская В.В. Корпоративная логистика в вопросах и ответах. Под.ред. В.И. Сергеева. Издательство : ИНФРА-М, 2019. – 634 с.

Романович Д. Доступні кредити — інвестиційна ін'єкція для економіки. Головний діловий портал України. URL: https://delo.ua/business/dostupni-krediti-investicijna-injekcija-dlja-eko-364416/ (дата звернення: 23.03.2020).

Портал для малого та середнього бізнесу Матеріали регіональних турів. URL:http://sme.gov.ua/579start/(дата звернення: 25.03.2020).

Державна програма Доступні кредити 5-7-9%. URL:https://5-7-9.gov.ua/#prog(дата звернення: 20.03.2020).

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».У тіні перебуває майже чверть економіки України — дослідження E&Y. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878152-u-tini-perebuvae-majze-cvert-ekonomiki-ukraini-doslidzenna-ey.html(дата звернення: 27.03.2020).

Національна платформа малого та середнього бізнесу в Україні. URL: https://platforma-msb.org/ (дата звернення: 19.03.2020).

EasyBusiness. Український аналітичний центр з питань економічної політики. Програми. URL: http://www.easybusiness.in.ua/ (дата звернення: 23.03.2020).

Бізнес-ангели. Особливості діяльності. URL: https://www.businesslaw.org.ua/business-angels/ (дата звернення: 27.03.2020).

Краудфандинг і як використати його можливості для реалізації власного проєкту. URL: http://sg.vn.ua/news/shho-take-kraudfandyng-i-yak-vykorystaty-jogo-mozhlyvosti-dlya-realizatsiyi-vlasnogo-proektu/ (дата звернення: 27.03.2020).

Український фонд стартапів. URL: https://usf.com.ua/ (дата звернення: 20.03.2020).

Умови для розвитку МСП в Україні. URL: https://privatbank.dp.ua/ru/ru-publications/462-usloviya-dlya-razvitiya-msb-v-ukraine (дата звернення: 20.03.2020).

Курбатов М.А., Лимонов Э.Л. Агентирование судов в морских портах: Тексты лекций. – М.: ЦРИА «Морфлот», 1982. – 96 с.

Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки. – СПб.: Информационный центр «Выбор»; Издательство «Петербург»– XXI век. – 1997. – 256 с.

Луговцов А.Ф., Маслов Г.А. Агентирование морских судов: Учебник для вузов мор.трансп. М.: Транспорт, 1988. – 207 с.

Панибратец Н.П., Сухоцкий В.И. Организация коммерческой работы на морском транспорте: Учеб.пособие. – М.: Транспорт, 1981. – 248 с.

Плужников К.И. Транспортное экспедирование: Учеб. – М.: Рос-Консульт, 1999. – 576 с.

www.glossary.ru

Лапкин А.И. Организация и управление работой флота последовательными рейсами. – Одесса: ОГМУ, 2000. – 200 с.

Intermodal. Справочник экспедитора. Международное издание. – Одесса: Сантекс, 1998. – 191 с.

Закон Украины о транспортно-экспедиторский деятельности. // Сборник систематизированного законодательства. Киев: Блиц – Информ. Выпуск 3. 2005. – 226 с.

Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-распределительных систем: Региональный аспект. – М.: Рос-Консульт, 2003. – 400 с.

Вышенпольский С.А., Бурмистров М.М., Забелин В.Г. Фрахтование морских судов. – М.: Транспорт, 1964. – 186 с.

Транспортная логистика. Под общей редакцией Л.Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с.

www.elfor.ru

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. – М.: Юнити, 2003. – 503 с.

Ковтун Т.А. Реінжиніринг бізнес-процесів з позицій методологій управління проєктами / Т.А. Ковтун, Л.В. Дмитрієва // Управління розвитку складних систем. - 2017. № 30. - С. 44 - 49.

Томас Дж. Коуді. До чого призводить відхід від принципів реінжинірингу. Електронний ресурс:http://consulting.ru/econs_wp_3249

ЧампіДж., Хаммер М. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі. М: Манн, Іванов і Фербер, 2011.- 288 с.

Хаммер М., Хершман Л., Швидше, краще, дешевше. Дев'ять методів реінжинірингу бізнес-процесів. М: АлпінаПаблишер, 2015.- 352 с.

СтокДж.Р., Ламберт Д.М. Стратегічне управління логістикою: Пер. з 4-го англ. изд. М .: ИНФРА-М, 2005.- 797 с.

Фірсов М. Реінжиніринг процесів як метод управління бізнесом // Проблеми теорії і практики управління. 2005. № 2. С. 100-104.

Бородін О.І. Методологія та інструментальні засоби для проведення реінжинірингу // Менеджмент вРосії і за кордоном. 2003. № 3. С. 37-45.

Аникин Б.А. Логистика [Текст]: учебное пособие / Б. А. Аникин, Л.С.Федоров, Ю.Ю. Наймарк, В.И. Аксенов, Ю.В. Бобков, В.В Дыбская, Е.А Медведев, С.К. Чудаков, О.В. Шуйская - Москва : ИНФРА-М , 1999. - 327 с.

Гаджинский А. М. Логистика [Текст]: учебник для высш. и сред. спец. учеб. заведений / А. М. Гаджинский. - Москва : Маркетинг, 1998. – 228с.

Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики [Текст]:Учебное пособие.2-е изд. / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Ю.В. Малевич, И.А. Пластуняк, Н.Г. Плетнева. – СПб.: Питер, 2008. - 448 с.

Миротин Л.Б. Транспортная логистика [Текст]: Учебник / Л.Б. Миротин, Ы.Е. Тышбаев, В.А. Гудков, С.А. Некрасов, В.А. Курганов, А.В. Володин, Ань ВьетНгуен, Е.С. Антипов, Н.С. Журавлева, Е.Ю. Куликова, А.А. Бульба. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.

Сергеев, В. И. Логистика в бизнесе [Текст]: учебник / В. И. Сергеев . - Москва : ИНФРА-М , 2001. - 608 с.

Воевудский, Е. Н. Экономико-математические методы и модели в управлении морским транспортом [Текст] / Е. Н. Воевудский, Н. А. Коневцева, Г. С. Махуренко, И. П. Тарасова; под ред. Е. Н. Воевудского. – М.: Транспорт, 1986. – 287 c.

Цвиринько И.А. Методология, методы и модели управления логистическими бизнес-процессами[Текст] / И.А. Цвиринько. – СПБ.:СПбГИЭУ, 2003.-262 с.

Поддубная Н.Н. Экономико-математическая модель обоснования месторасположения логистических распределительных центров при контейнерных перевозках [Текст] / Н.Н. Поддубная / Вісник Одеського національного морського університету / Зб. наук. праць. №1(47) – Одеса, ОНМУ, 2016

https://clarkstonconsulting.com/insights/supply-chain-digital-twin/

M. Grieves, "Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication", Michael W. Grieves, LLC, 2014.

M. Grieves, “Origins of the Digital Twin Concept”, working paper, Florida Institute of Technology, 2016.

D. Hartmann, M. Herz, and U. Wever, “Model Order Reduction a Key Technology for Digital Twins”, Reduced-Order Modeling (ROM) for Simulation and Optimization, pp. 167–179, Springer, 2018.

https://trans.info/ro/tsifrovoy-dvoynik-tsepi-postavok-mozhno-li-splanirovat-perevozki-s-matematicheskoy-tochnostyu-i-pritselom-na-budushhee-171861

https://www.comsol.ru/blogs/digital-twins-not-just-hype/

E. Glaessgen and D. Stargel, "The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles", 53rd Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 2012.

https://www.inprojects.ru/cifrovizaciya-kak-globalnyj-trend

1. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посіб. — К.: Знання, 2009. — 444 с.

2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). — К.: Альтерпрес, 2004. 436 с.

3. Доенин В.В. Динамическая логістика транспортних процессов.

– М.: КомпанияСпутник+, 2010. – 245 с.

4. Ходікова І.В. Характеристика транспортного забезпечення туристичної галузі. Вісник ОНМУ,/Збірник наукових праць: Випуск 2 (55): Видавництво ОНМУ, 2018.-166 с. ISSN 2226-1893.

5. Ходікова І.В., Використання «туристичного потенціалу» в процесах управління проєктами транспортного забезпечення туристичних центрів/ Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів Фоміна Ю. Я. і Семенова В. С. С411–414; 28.04.2019 Oдеса– Стамбул– Oдеса

Филиппович А.Ю. Интеграция систем имитационного, ситуациойного и экспертного моделирования– М.:Изд-во «ООО Элекс+», 2003.-310 с.

Клыков Ю.И.Ситуационное управление большими системами.- М.:«Энергия», 1974.- 135с.

Филиппович А.Ю. Интеграция систем ситуационного, митационного и экспертного моделирования.- Автореферат дисс. на соискание степени к.т.н.

http://simulation.su/uploads/files/default/incomplete-metod-sim.pdf

Любенець С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний посібник. – Львів: ПП «Магнолія 2006», 2010.- 261 с.

А.А. Лемперт, Д.С. Бухаров, А.Б. Столбов Интегрированная экспертная система для исследования проблем развития транспортно-логистической структуры региона // Вестник ИрГТУ №11 (82). «Кибернетика. Информационные системы и технологии».- Иркутск: Иркутский государственній технический университет, 2013

Д.С. Бухаров, Казаков Д.С. Программная система «ВИГОЛТ» для решения задач оптимизации, возникащих в транспортной логистике // Вычислительные методы и программирование.- 2012 Т.3 [Электронный ресурс] URL.http://num-meth.srcc.msu.ru/zhumal/tom-2012/pdf/v13r209.pdf

Горев А. Э. Основы теории транспортных систем: учеб пособие / А. Э. Горев, СПбГАСУ - СПб.: 2010. - 214 с.

Воевудский Е.Н., Коневцева Н.А., Махуренко Г.С., Тарасова И.П. Экономико-математические методы на морском транспорте .- М.: транспорт.- 360 с.

Белый О.В., Кокаев О.Г., Попов С.А. Архитектура и методология транспортных систем. Монография. - СПб.: «Элмор», 2002. – 256 с.

Шибаев А.Г. Подготовка и обоснование решений по управлению перевозками и работой флота морской с удоходной компании. - Одесса: «ХОРС», 1998. – 208с.

Загадская Л.С., Соколова О.В. Методика проектирования ситуационных моделей управления.- М.: АН СССР Научный совет по комплексной проблеме « Кибернетика» (препринт), 1973.- 40 с.

http://www.bibliotekar.ru/logistika-1/44.htm

Лапкина И.А. Моделирование принятия решений в управлении работой флота судоходной компании.- Одесса: ОНМУ, 1996. – 203 с.

Воевудский Е.Н. Методы и модели прогнозирования простоев флота в морских портах по гидрометеорологическим условиям.- М.: ЦРИА «Морфлот», 1982 .- 92 с.

Воевудский Е.Н. , Соколова О.В. Система моделей описания процессов управления на морском транспорте. Учебное пособие.- М.: ЦРИА «Морфлот», 1981 .- 104 с.

Лапкина И.А., Малаксиано Н.А. Использование методов имитационного моделирования для оценки пропускной способности морского терминала/ Збірник наукових праць УІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції "Транспорт і логістика: проблеми та рішення". До 100-річчя Національної академії наук України. 23-25 травня 2018 р.- Одеса: Куприєнко С.В. - С.34-35.

Шутенко Т.Н. Методические положения к практическим занятиям подисциплине «Проектирование транспортных систем» .- Одесса: ОНМУ, 2013.- 88с.

Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы: учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 664 с.

Методы оптимизации управления для менеджеров: Компьютерноориентированный подход: Учебное пособие / Зайцев М.Г., - 4-е изд. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 312 с.

Методы оптимизации и оптимального управления: Учебное пособие / Власов В.А., Толоконский А.О. - М.:НИЯУ "МИФИ", 2013. - 88 с.

ГЛАВА 2.

Державна служба статистики України. Архів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1119_u.htm.

Товарообіг України та КНР за 11 місяців 2019 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/news/20207275-tovaroobig-ukrayini-ta-knr-za-11-misyaciv-2019-roku-zris-na-32.

О.І. Лапкін, А.В. Бондар. Основи зовнішньоекономічних зв’язків/ Навчальний посібник. – Одеса: ОНМУ, 2016. – 128 с.

Ключевые слова Китая. – Пекин: Изд-во «Синь Шицзе», 2016. – 247 с.

Justin Lin Yifu. New Paradigm for Interpreting the Chinese Economy: Theories, Challenges and Opportunities – Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2014. – 202 p.

Extracts from the report to the 19th National Congress of the Communist Party of China. – Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd, 2018. - 136 p.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80.

Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80.

Порты Украины - №4 (186), май 2019.

Адміністрація морських портів України. Показники роботи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uspa.gov.ua/ru/pokazateli-raboty.

Через Україну здійснив тестовий рейс поїзд Китай – Угорщина (південний транзитний коридор КНР – Угорщина). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://china-ukraine.info/uk/through-ukraine-a-test-flight-from-the-prc-to-hungary-was-conducted/.

Порты Украины - №2(184), март 2019.

Китай збільшить інвестиції в переробку та логістику України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroportal.ua/news/eksklyuzivy/kitai-uvelichit-investitsii-v-pererabotku-i-logistiku-ukrainy/.

Посольство України в Китайській народній республіці та в Монголії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://china.old.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade.

Китай збільшив експорт ячменю з України на 163%. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://china-ukraine.info/uk

Star Shine Shipping LTD. Экспорт украинского подсолнечного масла в морских контейнерах в 2018/2019 МГ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://star-shine-shipping.com/blog/stati/eksport-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-v-morskikh-kontejnerakh-v-2018-19-mg.html.

Эксперт Агро. В 2018/2019 МГ Китай стал основным импортером украинского подсолнечного шрота. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert-agro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54413:v-201819-mg-kitay-stal-osnovnym-importerom-ukrainskogo-podsolnechnogo-shrota&catid=20:2010-01-28-21-26-51&directory=76.

Тиждень.ua. Економіка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/Economics/221039.

Китай став найбільшим імпортером українського соняшникового шроту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uprom.info/news/agro/kitay-stav-naybilshim-importerom-ukrayinskogo-sonyashnikovogo-shrotu/.

ТІС.ua.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tis.ua/main_ru.html.

Морський порт Одеса. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sifservice.com/index.php/informatsiya/porty-ukrainy/morskie-porty/item/27-odessa-morskoy-port.

Чорноморський рибний порт. Контейнерний термінал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imrp.com.ua/ru/konteynernyiy-terminal.

Об утверждении Концепции строительства Крымского морского транспортно-промышленного комплекса "Донузлав". [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/krym/show/rb0997002-04.

Аудит зовнішньої політики: Україна—Китай: Дискусійна записка // Інститут світової політики, 2016. http://iwp.org.ua/ukr/public/1842.html

Инициатива совместного строительства «Одного пояса, одного пути» прогресс, вклад и перспективы // Канцелярия руководящей рабочей группы по продвижению строительства «Одного пояса, одног пути».- Пекин: Издательство литературы на иностранных языках. – 2019.

Тавровский Ю.В. Шёлковый путь возвращается на карту мира. 01.09.2014. URL: http://www.ng.ru/dipkurer/2014­09­01/9_silkroad.html.

Комиссина И. Н.Морской Шёлковый путь XXI в. — глобальный геополитический проект Китая // Проблемы национальной стратегии. - № 1 (40).- 2017. – С.60-81.

Scott Emma. China’s Silk Road Strategy: A Foothold in the Suez, But Looking To Israel, China Brief, Vol. 14, Issue 19, October 10, 2014. URL: http://www.jamestown. org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=42943&tx_ttnews[backPid]=758&­ no_cache=1#.VdSwmJcpqHY .

Zhang Xiaotong. China’s Eurasian Pivot. URL:http://cosmoidioglossia.blog­spot.ru/2014/12/chinas­eurasian­pivot.html

Чжан Юньлин. Сотрудничество нового типа. // Китай. Ежемесячный журнал. № 05 (139) 2017. – с. 26-29.

China’s Arctic Policy. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. January 2018. First Edition 2018. http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm

Засядько Н., Решетняк В. Новый Шелковый путь: Китайский мегапроект теряет конкретику и актуальность для Украины // http://cfts.org.ua/articles/

COFCO Agri інвестувала $75 млн у будівництво нового терміналу у Миколаєві — офіційно // https://agropolit.com/news/1198--cofco-agri-investuvala-75-mln-u-budivnitstvo-novogo-terminalu-u-mikolayevi--ofitsiyno.

Гловацька С.М. Історія розвитку транспорту китаю та перспективи для України // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. Вип.7 / відп.ред. М.І.Михайлуца. – Херсон: Олді - Плюс, 2019. -608 с.

Перший контейнерний залізничний маршрут з Китаю в Європу через Україну // http://china.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/60801.

https://sputnik-georgia.ru/economy/20180208/239233227/ Proekt-vekakitajskaja-kompanija-gotova-investirovat-v-port-Anaklija.html

Танасийчук О. Китай опоясывает мир. И проедоставляет Украине шанс // https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2693290-kitaj-opoasyvaet-mir-i-predostavlaet-ukraine-sans.html

Колодин А.Л. Динамика конкуррентной среды на украинском стивидорном рынке // Судоходство. – 2000. - №6. - С. 33 - 34.

Ильницкий К.А. В ногу с экономической реформой // Порты Украины- 2000. - №2.- С. 6 - 7.

Меркт Е.В. Стратегические приоритеты развития мировой портовой системы // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Зб. наук. праць. - Випуск 7. – 2000.- С. 17 - 25.

Яровая Н.В. Экономико-организационные основы диверсификации деятельности морских торговых портов// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. - Одеса: ОДМУ. – Випуск 7.- С. 109 - 117.

Чекаловец В.И., Яровая Н.В., Филиппович О.В. Развитие системы управления морскими портами Украины// Транспортний комплекс украины : экономика организация развитие. – К.: ИКТП – Центр, 1997 - С. 118 – 131.

Портовый маркетинг и задача создания портов третьего поколения. Доклад секретариата ЮНКТАД// Препринт Конференции ООН по торговле и развитию. - Женева, 1992. - 78 с.

Ansoff Igor. Strategies for Diversification. – Englewood Cliffs, N-Y.: Prentice- Hall, 1980. – 187 p.

Чекаловец В.И. Современные принципы управления и организации в области портов.- Одесса: ОГМУ, 2000.- 36 с.

Колодин А.Л. Формы организационного развития портов// Судоходство. - 1999. - № 1-2. С. 46 – 47.

Лесник А. Управление портом в условиях конкуренции // Судоходство. - 2000. - № 9. – С. 56 - 57.

Стратегічний менеджмент. навч. посіб./ Заг. ред. Бутка М.П.[М.П.Бутко, М.Ю. Дітковська, С.М.Задорожна та ін.]–К.: «Центр учбової літератури»,2017. –376с.

Экономическая стратегия фирмы./Под ред.. проф.. Градова А.П.-2-изд. – СПб: Специальная література,1999. – 415с.

Мошак С.М. Системний контент стратегічного управління конкурентоспроможністю регіону./ С.М.Мошак // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. –2015. – №2(51) –С.95–104.

Кубіній В.В. Людський потенціал та стратегічна мета розвитку економічної системи./ В.В. Кубіній// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. –2016. – №4(57) –С.95–104.

Примачева Н.Н. Дифференциация условий сбалансированности развития рынка морской торговли. / Н.Н. Примачева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. –2018. – №2(63) –С.24–33.

Яворська А.Ф. Нормалізація стану підсистем морського транспорту по критеріям стійкості./ А.Ф.Яворська// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. –2018. – №2(63) –С.34–42.

Maria Rosa Pires da Cruz. Competitiveness and Strategic Positioning of Seaports: the Case of Iberian Seaports./Doctoral thesis to obtain Doctoral Degree in Management. Covilhã, July, 2012 [Електроний ресурс] – Режим доступу https://pdfs.semanticscholar.org/551c/2424af9878eb7da52724912a0e880fe3a87a.pdf

Степанов О.Н. Теоретические основы разработки стратегии экономического развития морского порта. Дис.докт….экон. наук. – Одесса 2005. – 545 с.

Ільченко С.В. Організаційно-економічні основи інституціонального реформування морських портів. Автореферат канд….екон.наук. –Одеса 2007-20 с.

Коваленко ММ., Карпова В.О.Вибір альтернативної стратегії для Одеського морського торговельного порту./М.М.Коваленко,В.О.Карпова// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – №2(59) –Одеса:ОНМУ,2017–С.112–120.

Olha Kibik, Iuliia Khaiminova, Viacheslav Kotlubay, Ievgeniia Redina, Ekaterina Belous. Development potential of Ukrainian maritime enterprises.

https:// International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 461-466[Електроний ресурс] – Режим доступу https : // www.sciencepubco. Com / index.php/ijet / article/view/19917 (Scopus)

Белоус К.В., Драгунова А.І. Особливості розробки та оцінки приорітетних стратегій розвитку морських торговельних портів України./ К.В.Белоус, А.І. Драгунова// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць.. – №4(49) – Одеса:ОНМУ,2014–С.34–52.

Наврозова Ю.А. Теоретические и практические аспекты классификации стратегий развития предприятий/ Ю.А.Наврозова, И.Д.Лисова// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип.37. –Одеса:ОНМУ,2011 –С.159–168.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.Т.2/И.А.Бланк. –К. Ника Центр. –1999 . –512 с.

Гирина О.Б. Многокритериальный подход к обоснованию эффективности вариантов финансирования инвестиционного проекта./ О.Б. Гирина // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ. –2010. –С.152-164

Иванов А. Нужны буксиры нового поколения [Текст] – Порты Украины, №3, 2017. – С.43

Ильницкий К. Буксирный рынок Украины: модернизация неизбежна / Ильницкий К. – Порты Украины, №3, 2017. – С.36-40

Сайт Администрации морских портов Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uspa.gov.ua/ru/perechen-buksirnykh-kompanij

Регістрова книга суден 2018. – Київ: Регістр судноплавства України, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shipregister.ua/pdf/reg-ships.pdf

Kibik O. Development potential of Ukrainian maritime enterprises / O. Kibik, I. Khaiminova, V. Kotlubay, I. Redina, E. Belous. - International Journal of Engineering & Technology, №7 (4.3), (2018. – P. 461-466.

Hensen H. Tug use in port. A practical guide. – 2-nd edition / Y. Hensen. – Port Rotterdam: Nautical Institute, 2003. – 192 p.

Tugs and Tows – A Practical Safety and Operational Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.shipownersclub.com/media/2015/08/PUBS-Loss-Prevention-Tug-and-Tow-Safety-and-Operational-Guide_A5_0715.pdf

Алявдина Т.Ф. Разработка методики выбора оптимальных типов и количества буксиров для морского порта: дис. … канд. техн. наук 05.22.19 / Т.Ф. Алявдина. – Л.: ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова, 1984. – 239 с.

Бондаренко А.B. Методика выбора оптимального состава буксирного обеспечения порта [Текст]/ А. B. Бондаренко, В.А. Некрасов, А.П. Ястреба // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. - СПб.: ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, 2015. – Вып. 4 (32). – С.43–52

Бондаренко А.В. Концепция выбора оптимального состава буксирного флота порта [Текст] / А. В. Бондаренко, В. А. Некрасов, А. П. Ястреба // Водний транспорт: Зб. наук. праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2015. – №2(23). – С. 7–14

Воевудский Е.Н. Экономико-математические методы и модели в управлении морским транспортом [Учебник для студентов морских вузов] / Е.Н. Воевудский, Н.А. Коневцева, Г.С. Махуренко, И.П. Тарасова. – М.: Транспорт, 1988. – 384 с.

Damen products [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://products.damen.com/en/search?q=ice+class+tug

Лапкина И.А. Проектный анализ: теоретические основы оценки проектов на морском транспорте [Учебное пособие] / И.А. Лапкина, Л.А. Павловская, Т.В. Болдырева, Т.Н. Шутенко. – Одесса: Феникс, 2008. – 416 с.

W. Chan Kim, Renee Maubogne. Blue Ocean Strategy. Harvard Business School Publishing Corporation // Boston, Massachusetts, 2005. – 72 p.

On strategy. Harvard Business School Publishing Corporation // Boston, Massachusetts, 2011. – 266 p.

Semenchuk K.L. Proposals for the development of strategies in shipping business// Четырнадцатая международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами». - Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2016. - С. 56 –58.

Alotaibi M. O. Marine Money Gulf Ship Finance Conference [Conference] // Diversification within shipping. - Dubai : [s.n.], March 6, 2014.

Dragomir L. [Thesis] // Vertical and horizontal integration in the maritime industry: the impact of the financial crisis. - Rotterdam : Erasmus University Rotterdam, June 22, 2011. - p. 83.

Лапкин А.И. Значение судов-костеров для развития торгового флота Украины //Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Збірник наукових праць. Випуск 12. – Одеса: ОНМУ, 2007. – С. 148 – 157.

Егоров Г.В. Коастеры и суда смешанного плавания нового поколения. Одесса: Судостроение и судоремонт, 2007. – 82 с.

G.V. Egorov, N.V. Avtutov. Based on market demand line-up of river-sea dry-cargo vessel/ Вісник Одеського національного морського університету. – Одеса: ОНМУ, 2015. - № 4 (46). – С. 57 – 67.

НікульшинаА.О.Аналіз ринку морських перевезень суднами обмежених районів плавання // НікульшинаА.О./ Вісник: Науковий журнал.- Луганськ: Вид-во СНУ ім. Даля, 2013.-Вип. № 5(194),ч.1.- с.146-154.

М. Шевченко, Д. Жминько. Новый зерновой порт в Очакове //Порты Украины, № 04 (136), 2014. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://portsukraine.com/node/3651.

Revenko, V. L., Lapkina, I. A. (1997). Methods and models of investment analysis in the shipping industry. Cybernetics and Systems Analysis, 4 (33), 571–580. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02733114

Rakhovetskiy, A. N. (1986). Operational freight activity in the maritime transport, M. Transport. 160.

Kapitonov, I. V. (1990). Efficiency reserves of ships operations, M. Transport. 221.

Bulut, E., Duru, O., Yoshida, S. (2013). Market entry, asset returns, and irrational exuberance: Asset management anomalies in dry cargo shipping. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 5 (6) 652–667. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJSTL.2013.056851

Özdemir, Ü., Güneroğlu, A. (2018). Cargo type selection procedure using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS techniques: The case of dry bulk cargo ships. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 10 (3), 259–280. DOI: https://doi.org/10.1504/IJSTL.2018.091673

Notteboom, T., Cariou, P. (2013). Slow steaming in container liner shipping: is there any impact on fuel surcharge practices? The International Journal of Logistics Management, 24 (1), 73–86. DOI: https://doi.org/10.1108/IJLM-05-2013-0055

Lapkina, I., Malaksiano, M. (2018). Estimation of fluctuations in the performance indicators of equipment that operates under conditions of unstable loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (3 (91)), 22–29. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123367

Lapkina, I. O., Malaksiano, M. O. (2016). Modelling and optimization of perishable cargo delivery system through Odesa port. Actual Problems of Economics, 3(177), 353–365.

Kraev, V. I., Stupin, O. K., Limonov, E. L. (1973). Economic justification for the design of marine cargo ships, L. Shipbuilding. 294.

Lapkina, I. O., Malaksiano, M. O., Malaksiano, M. O. (2016). Optimization of the structure of sea port equipment fleet under unbalanced load. Actual Problems of Economics, 9 (183), 364–371.

Malaksiano, N. A. (2012). On the stability of economic indicators of complex port equipment usage. Actual Problems of Economics, 12 (138), 226–233.

Lapkina, I., Malaksiano, M. (2018). Elaboration of the equipment replacement terms taking into account wear and tear and obsolescence. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (3 (93)), 30–39. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133690

Sharifi, Y., Ghassemi, H., Zanganeh, H. (2017). Various Innovative Technologic Devices in Shipping Energy Saving and Diminish Fuel Consumption. International Journal of Physics, 5 (1), 21–29. DOI: 10.12691/ijp-5-1-4

Veenstra, A. W., Van Dalen, J. (2011). Ship Speed and Fuel Consumption Quotation in Ocean Shipping Time Charter Contracts. Journal of Transport Economics and Policy, 45 (1), 41–61.

Ronen, D. (2011). The effect of oil price on containership speed and fleet size. Journal of the Operational Research Society, 62(1), 211–216. DOI: https://doi.org/10.1057/jors.2009.169

Wang, S., Meng, Q., Liu, Z. (2013). Bunker consumption optimization methods in shipping: A critical review and extensions. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 53, 49–62. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tre.2013.02.003

Lapkina, I. A., Akimova, O. V. (2011). Determination of the optimal operational speed of container ships when the volume of traffic on the line changes. Methods and tools for managing the development of transport systems, 18, 165–181.

Jae-Gon Kim, Hwa-Joong Kim, Paul Tae-Woo Lee (2014). Optimizing ship speed to minimize fuel consumption. Transportation Letters, 6(3), 109–117. DOI: https://doi.org/10.1179/1942787514Y.0000000016

Lapkina,I.O., Malaksiano,M.O., Glavatskykh,V.I. (2019)A multi-criteria approach to justifying the choice of a project of bulk carrier vessel acquiring and operating.Collection of scientific works of DUIT. Series "Transport Systems and Technologies",33(2), 99–111.

Lapkina, I. A., Pavlovskaya, L. A., Boldyreva, T. V., Shutenko, T. N. (2008). Project analysis: theoretical foundations for evaluating projects in maritime transport. Odessa: Feniks, 315.

ГЛАВА 3.

Кононенко И.В. Математическая модель и метод минимизации сроков выполнения работ по проекту / И.В. Кононенко, Е.В. Емельянова, А.И. Грицай // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2007 −№2/6 (26). − С. 35-40.

Кононенко И.В. Математическая модель и метод минимизации затрат по проекту при ограничениях на сроки выполнения работ / И.В. Кононенко, Е.В. Емельянова // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»: сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управление и информационные технологии. – № 4 − Х., 2009 – С. 46−53.

Баркалов С.А., Бурков В.Н., Курносов В.Б., Стеганцев Д.Н. О задаче минимизации стоимости проекта // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2010. Т. 6, № 10. С. 183-186.

Кононенко И.В. Математическая модель и метод оптимизации содержания проекта с точки зрения времени и стоимости его выполнения / И.В. Кононенко, В.А. Мироненко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010 −№1/2 (43). − С. 12-17.

Кононенко И. В. Двухкритериальная оптимизация содержания проекта при ограничениях на качество продукта / И. В. Кононенко, И. В. Протасов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. − 2010 – №5/4 (47). − С. 57-60.

Кононенко И.В. Оптимизация содержания проекта по критериям прибыль, время, стоимость, качество, риски [Текст] / И.В. Кононенко, М.Э. Колесник // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. − 2012. – №1/10 (55). − С. 13-15.

Кононенко И.В. Модель и метод многокритериальной оптимизации содержания проекта при нечетких исходных данных [Текст] / И.В. Кононенко, М.Э. Колесник // Восточно-Европейский журнал передовыхтехнологий. − 2013. – №1/10 (61). − С. 9-13

P2M (2008) (Project & Program Management for Enterprise Innovation) Guidebook. – Project Management Association of Japan. 93 p

Ярошенко, Ф.А. (2012) Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М. К.: Саммит–Книга. 272 с.

Бушуев, С.Д. Бушуева, Н.С., Ярошенко, Р.Ф. (2010) Ценностный подход в деятельности проектно-управляемых организаций. НауковийвісникМіжнародногогуманітарногоуніверситету. Вип. 1. С. 12 – 20.

Бушуев, С.Д., Бушуева, Н.С. (2010) Механизмы формирования ценности в деятельности проектно-управляемых организаций. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. № ½ (43). С. 4 – 9.

Чимшир В.И. (2015) Модель жизненного цикла ценности в управлении проектами. Збірникнауковихпраць НУК. № 3. С. 93 – 98.

Ярошенко, Ф.А., Бушуев, С.Д., Танака, Х. (2015) Управление инновационными проектами и программами. Р2М: японский стандарт (система знаний) по управлению проектами и программами, сориентированными на инновации в развитии организаций: теория и практика применения: официальное русскоязычное издание, 2-е изд. Санкт-Петербург: Профессиональная литература, Санкт-Петербург: АйТи-Подготовка, 317 с.

Чумаченко, И.В. Доценко, Н.В. (2011) Формирование холистической ценности инновационных проектов и программ. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. № 5 (49). Т. 1. С. 14-16.

Батенко, Л.П. Лєзіна, А.В (2018) Методичні підходи до управління цінністю проектів. International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies. Tbilisi, Georgia: Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2018. February 23. Р. 60-62.

Бугров, О.В., Бугрова, О.О. (2015) Управління цінністю в проектах «підключ». Управління розвитком складних систем, № 22 (1). С. 26 – 32.

Питерская, В.М. (2014) Ценностный подход к управлению развитием проектно-ориентированной организации. Вісник ОНМУ. №3 (42) С. 172 – 180.

Бушуев, С.Д., Харитонов, Д.А., Рогозина, В.Б. (2013) Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами. Управліннярозвиткомскладних систем. № 14. С. 18 - 21.

Рач, В.А., Бирюков, О.В. (2008) Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров. Управління проектами та розвитоквиробництва. № 3 (27). С. 67-81.

Рач, В.А., Бирюков, О.В. (2009) Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров с использованием теории нечетких множеств. Управління проектами та розвиток виробництва. № 1 (29). С. 151 – 169.

Рач, В.А. Бирюков, О.В. (2008) Модификация системы таксономии оценки компетенций проектного менеджера в рамках модели «Глаз». Управління проектами та розвиток виробництва. №2 (26). С. 101 - 119.

Россошанська, О.В., Бірюков, О.В. (2010) Формування команди управління реалізацією проекту на основі компетентністного підходу. Управління проектами та розвитоквиробництва, № 1(33). С. 127-146.

Масленникова, К.С., Колеснікова, К.В. (2013) Складники поведінкової компетенції учасників команди проекту на засадах компетентністного підходу. Управління розвитком складних систем, №14. С. 48 – 51.

Бирюков, О.В. (2011) Оценка компетентности команд

Опубліковано

листопад 20, 2020

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Деталі щодо доступних видів видань: Повний текст

Повний текст

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-617-7880-06-5

Фізичні розміри