Педагогіка вищої школи

Автори

Л. В. Задорожна-Княгницька
Маріупольський державний університет
М.М. Нетреба
Маріупольський державний університет
О. П. Бодик
Маріупольський державний університет

Короткий опис

У посібнику розглядається зміст навчального курсу «Педагогіка вищої школи», висвітлюються ключові питання організації освітнього процесу в закладах вищої освіти з позицій студентоцентрованого навчання, подається сучасне трактування проблематики, що розглядається. Посібник містить методичне забезпечення: навчальну програму, курс лекцій, зміст семінарсько-практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної роботи, тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання, питання до поточного, підсумкового й самоконтролю, глосарій.

Видання побудоване за вимогами ЄКТС організації навчання й адресоване здобувачам вищої освіти ступеня магістра, аспірантам і науково-педагогічним працівникам.

Посилання

Азатьян В. І. «Круглий стіл» як один із активних методів навчання в процесі викладання іноземної мови для студентів-медиків. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 4. С. 281-285.

Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.

Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія. К., 2002. 234 с.

Андрущенко В. П. Стратегія для освіти (за матеріалами звіту відділу філософії та прогнозування розвитку освіти Інституту вищої освіти АПН України, черв. 2006 р.). Вища освіта України. 2006. № 3. С. 5–9.

Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабич Г.І. Київ-Тернопіль: Виданицво ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. 52 с.

Болонський процес: Нормативно-правові документи / Уклад. З.І. Тимошенко; Європейський ун-т . К. : Видавництво Європейского ун-ту, 2004. 345 с.

Болонський процес: Нормативно-правові документи. Уклад. / Тимошенко З. І. та ін. К., 2004. 122 с.

Васянович Г. П. Педагогічна етика: навч. посіб. Київ, Альмаматер, 2011. 254 с.

Вербець В. В., Субот О. А., Христюк Т. А. Соціологія : навч. посібник. Київ: КОНДОР, 2009. 550 с.

Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 566 с.

Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освітив Україні на 2012-2021 роки. Вища школа. 2012, №3. С.7.

Вища освіта і Болонський процес: Навчальний посібник / за редакцією В.Г. Кременя. Авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І. І. Бабин. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2004. 384 с.

Вища освіта України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації : монографія / за заг. ред. В. П. Андрущенка, М. І. Михальченка, В. Г. Кременя. Київ, 2002. 440 с.

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для студентів магістратури. К., 2003. 265 с.

Волошина О. В. Педагогіка інновацій у вищій школі: навч.-метод. посібник. Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2014. С. 41-42.

Гладуш В. А., Лисенко Г. І. Педагогіка вищої школи : теорія, практика, історія: навч. посіб. Дніпропетровськ, 2014. 416 с.

Глосарій основних термінів із навчання та підготовки кадрів для роботи / под. ред. Д. Розас, В. Корбанезе. Турин, 2006. 74 с.

Глоссарий современного образования / под общ. ред. Е. Ю. Усик ; сост. В. И. Астахова. Харьков, 2014. 532 с.

Головенкін В. П. Педагогіка вищої школи: підручник / 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 262.

Головенкін В. П. Педагогіка вищої школи: підручник / КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. Рівне, 2012. 192 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Рівне, Либідь. 2011. 552 с.

Дацків О. П. Використання прийомів драматизації на заняттях з іноземної мови у педагогічному ВНЗ. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2016. Вип. 141. С. 54-57.

Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації: Навч. посібник / Головко В. О., Гримблат С. О., Барановський Д. І., Кузьмін Б. М., Приходько Ю. О., Хохлов А. М., Пасічник В. А., Капієцький В. Ф. Харків: Еспада, 2009. 304 с.

Діденко Н. Г., Гармаш С. А. Методика викладання у вищій школі і Болонський процес: навчально-методичний посібник. Донецьк: ДонДУУ, 2009.147 с.

Дубасенюк О.А., Самойленко О.А. Основи андрагогіки (для фахівців у галузі освіти дорослих): навч.-метод. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. С. 13-14.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ, Юрінком Інтер. 2008. 1040 с.

Зайченко І.В. Педагогіка: підруч. / 3-тє вид., перероб. та доп. Київ : Вид-во Ліра-К, 2016. 456 с.

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. Житомир, 2011. 444 с.

Інноваційні педагогічні технології: посібник / За ред. О.І. Огієнко; Авт. кол.: О.І. Огієнко, Т.Г. Калюжна, Ю.С.Красильник, А.О.Мільто, Ю.А.Радченко, К.В.Годлевська, Ю.М.Кобю. К.: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. 314 с

Інтерактивні методи навчання : навч. посіб. / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. Щецін : Вид-во WSAP, 2005. 170 с.

Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : навчальний посібник. Харків, 2016. 260 с.

Каменська Ю. О., Малихіна В. О. Зміст діяльності куратора. URL: https://core.ac.uk/download/11337189.pdf

Капанжи С. О. Вебінар як форма проведення навчального заняття. URL: https://vseosvita.ua/library/vebinar-ak-forma-provedenna-navcalnogo-zanatta-182487.html.

Класифікатор професій із змінами, затв. Наказом М-ва екон. розвитку і торгівлі України від 2.09.2015 № 1084. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ klasf/nac_kls/op_dk003_2016.htm.

Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів. Київ: Вид. Паливода А. В., 2008. 134 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004. 112 с.

Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови (Communicative methods and materials) / перекл. і адапт. Л. В. Биркун. Oxford : Oxford University Press, 1998. 49 с.

Креативні методи навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу : навч.-метод. посібник / За загальною редакцією проф. С. М. Гончарова. Рівне : НУВГП, 2007. 116 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати: монографія. Київ: Грамота, 2005. 448 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ, 2009. 520 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 486 c.

Курлянд З. Н. та ін. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / За ред. З. Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. 495 с.

Любар О.О. та ін. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О.Любара. К., КОО, 2003. 234 с.

Малихін О. В., Павленко І. Г., Лаврентьєва О. О., Матукова Г. І. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Київ : КНТ, 2014. 272 с.

Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти : навч.-метод. посіб. / 2-е вид., доповн. та переробл. Донецьк: ДонНУ, 2015. 104 с.

Мачинська Н. І., Стельмах С. С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навч.-метод. посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с.

Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології : навчальний посібник. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.

Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 232 с.

Національна рамка кваліфікацій : Національне агентство кваліфікацій : веб-сайт. URL: https://nqa.gov.ua/national-qualification-frame/

Національна рамка кваліфікацій : додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. URL: http://www.mim.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/НРК.pdf.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалено Указом Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10.

Національний класифікатор України. Класифікатор професій (ДК 003:2010) : затв. наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text

Національний освітній глосарій: вища освіта / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ, 2014. 100 с.

Немченко С. Г., Голік О. Б., Лебідь О. В. Педагогіка вищої школи : підруч. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с.

Нечепоренко Л. С. Педагогічна майстерність : монографія. Харків, 2009. 276 с.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах : кол. монографія / за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового. Київ, 2008. 256 с.

Поперечна Л. А. Навчальний посібник. Українська бібліотечна енциклопедія: наук. проект. Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018. URL: https://ube.nlu.org.ua/article/

Практична педагогіка виховання /За ред. М.Ю.Красовицького. Київ-Івано-Франківськ: Плай, 2000. 218 с.

Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556-VII. Голос України. 2014. 6 серпня (№ 148). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів : Наказ МОН № 665 від 01.06.13 р. URL: http://osvita.ua/legislation/other/ 37302/

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. URL: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/1341-2011-п.

Про освіту : Закон України від 05 верес. 2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 вересня (№ 178-179). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172145.html

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15.

Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів : Постанова Кабінету Міністрів України від 5.04.1994 р. № 228. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF.

Проект Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING). URL: https://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf

Психологія особистості: словн.-довід. / за ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. Київ, 2001. 320 с.

Рашкевич Ю. М. Кваліфікація: як ми її розуміємо? Вища освіта : аналіт.-проф. портал про вищу освіту в Україні і за кордоном. URL: http://vnz.org.ua/statti/1782-kvalifikatsija-jak-my-yiyi-rozumiemo

Рекомендації Європарламенту і Ради Європи від 23 квітня 2008 р. щодо запровадження Європейської рамки кваліфікації впродовж життя. URL: http: www.ruk–ex.europa/ru/Lexukiser/Lexrisekv.do?uri.

Сергеєва Л. М., Пащенко О. В., Купрієвич В. О. Проведення семінару-практикуму в системі підвищення кваліфікації: методичні рекомендації. Луцьк : КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. 92 с.

Сидоренко О., Чуба В. Ситуаційна методика навчання : теорія і практика. Київ : Центр інновацій та розвитку, 2001. 256 с.

Сисоєва С. О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: монографія. К., 2014. 400 с.

Січкарук О. І. Інтерактивні методи навчання у вищій школі: навч.-метод. посібник. Київ : Таксон, 2006. 88 с.

Скрипник М. І. Інтерактивні технології в післядипломному навчанні : довідник. Київ : ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2013. 205 с.

Сорочан Т. М., Скрипник М. І. Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник .⁄ навч.-метод. посіб. Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2016. 231 с.

Сташко Ж. Міжпредметні зв’язки як педагогічна категорія. Теоретичні аспекти. URL: http://www.osvitaua.com/2018/07/65675/

Стражнікова І. Педагогіка вищої школи: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : НАІР, 2018. 120 с.

Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник. Полтава: ПУЕТ, 2013. 309 с.

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / за наук. ред. Є. Р. Чернишової. Київ, 2014. 230 с.

Туркот Т.I. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ: Кондор, 2011. С. 123.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. 2- ге вид., доп. Київ: Академвидав, 2014. 456 с.

Хилько Є. Є. Вплив активних методів навчання на формування позитивної мотивації студентів у процесі фахової підготовки майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки. Вісник Національного університету оборони України. 2011. №3 (22). С. 86.

Хоружа Л. Л. Педагогічна деонтологія: навч.- метод, посіб. Київ, 2008. 96 с.

Шевчук М. О. Синектика як метод активізації творчого мислення студентів. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2012. № 1. С. 112. (111-114)

Ястремська О. М., Сиваш Ю. М. Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу. Проблеми економіки. 2014. №2. С. 220. (219-223)

Bologna Working Group. A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. Bologna Working Group Report on Qualifications Frameworks (Copenhagen, Danish Ministry of Science, Technology and Innovation). URL: http://ecahe.eu/w/images/7/76/A_Framework_for_Qualifications_for_the_European_Higher_Education_Area.pdf.

Findley Charles A. Collaborative Networked Learning : On-line Facilitation and Software Support, Digital Equipment Corporation. Burlington, MA : Digital Equipment Corporation, 1988. URL: https://archive.org/details/Collaborative NetworkedLearningProject-DigitalEquipmentCorporation/CollaborativeNetworked LearningOfflineAnImplementersGuide

Goodyear P., Banks S., Hodgson V. and McConnell D. (eds). Advances in Research on Networked Learning. London : Kluwer Academic Publishers, 2004. 248 р. URL: https://books.google.com.ua/books?id=A20QBwAAQBAJ&dq= Peter+Goodyear&hl=uk

Gregg C. I. Because wisdom can՚t be told. In: McNair M.P. (Ed.) and Hersum A.C. The case method at the Harvard Business School. New York : McGraw-Hill, 1954. Р. 6.

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Structure, group definitions and correspondence tables. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf

McConnell D., Lally V., Banks S. Theory and Design of Distributed Networked Learning Communities, in Banks S., Goodyear P., Hodgson V., Jones C., Lally V., McConnell D., Steeples C. (Eds). Proceedings of the Fourth International Conference on Networked Learning. Lancaster : Lancaster University & University of Sheffield, 2004. Pp. 283–290.

Pickles M. University opens without any teachers. BBC News. 2016. 26 October. URL: https://www.bbc.com/news/business-37694248

Salmon G. Changing Learning Environments. Association of Learning Technology (ALT) Conference. 2001. URL: http://www1.atimod.com/?tm=1&subid4=1629550000.0288560000&kw=Learning+Management+System&KW1=Digital%20Learning%20Resources&KW2=Distance%20Learning%20System&KW3=Online%20Student%20Registration%20Software&searchbox=0&domainname=0&backfill=0

Tuning educational structures in Europe, TUNING. URL: www.unideusto.org/tuningeu

Опубліковано

вересень 30, 2022

Категорії

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Деталі щодо доступних видів видань: Повний текст

Повний текст

ISBN-13 (15)

978-617-7880-31-7